Chúc mừng 5 coder mới nhất vừa lên hạng Pro Coder : NightFury, tuanhth95, sonkk, hieulop1, HikariiWanderingAround -> thử đẳng cấp mới

Kiểm tra mảng đối xứng

Đề bài: Cho một mảng n số nguyên. Kiểm tra xem mảng có đối xứng không. Mảng đối xứng là mảng khi viết theo chiều xuôi hay ngược lại đều được kết quả giống nhau.
Đầu vào: Dòng đầu tiên là số nguyên n. Dòng thứ 2 là mảng n số nguyên, các số cách nhau bởi dấu cách.
Đầu ra: Nếu mảng đối xứng in ra “TRUE”, nếu không in ra “FALSE”.
Ví dụ:

input:
4
1 3 3 1
output:
TRUE

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

4 Comments

Add a Comment