Hiện tại có một số bạn đặt tên nick "rất thiếu thiện chí", admin rất mong các bạn đặt tên nick văn minh, lịch sự để tạo môi trường lành mạnh cùng nhau học tập. Số lượng submit của website có hạn, rất mong các bạn chau chuốt thật kỹ code trước khi submit!

Chuyên mục: Bài tập

Số phát triển V3

Đề bài: Số phát triển được tạo thành bởi sự sinh sôi và nảy nở của các số tự nhiên liên tiếp, chúng xuất phát từ 1 hoặc một số tự nhên ban đầu nào đó rồi tăng lên 1 đơn vị và cộng vào nhau tạo thành những số phát triển. Ví dụ như

Số phát triển V2

Đề bài: Số phát triển được tạo thành bởi sự sinh sôi và nảy nở của các số tự nhiên liên tiếp, chúng xuất phát từ 1 hoặc một số tự nhên ban đầu nào đó rồi tăng lên 1 đơn vị và cộng vào nhau tạo thành những số phát triển. Ví dụ như

Số phát triển V1

Đề bài: Số phát triển được tạo thành bởi sự sinh sôi và nảy nở của các số tự nhiên liên tiếp, chúng xuất phát từ 1 rồi tăng lên và cộng vào nhau tạo thành những số phát triển. Ví dụ như 15 là số phát triển từ 1 đến 5 vì 1+2+3+4+5 =

Ngân hàng V2

Đề bài: Lãi suất ngân hàng kì hạng 1 tháng là 0,36%. Em hãy viết chương trình nhập vào số tiền gởi là a (triệu đồng), và cho biết người đó phải gởi bao nhiêu tháng để thu được tổng số tiền cả gốc và lãi không ít hơn b (triệu đồng). Đầu vào: 2

SỐ CHÍNH PHƯƠNG

Đề bài: SỐ CHÍNH PHƯƠNG Số chính phương là số có căn bậc hai là 1 số nguyên. Ví dụ: 1, 4, 9, 16, 25. 16 là số chính phương vì căn bậc 2 của 16 bằng 4. 17 không phải là số chính phương vì căn bậc hai của 17 bằng 4,1231.. Em hãy

Số nguyên tố gần nhất

Đề bài: Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên n (2<n<=10e9)và kiểm tra xem nó có phải là số nguyên tố không. Nếu phải thì xuất ra chữ YES nếu không phải thì xuất ra chữ NO trên 1 dòng và xuất ra số nguyên tố gần nó nhất trên 1 dòng. Đầu vào:

Số nguyên tố lân cận

Đề bài: Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên dương n (2<n<=10e9)và kiểm tra xem nó có phải là số nguyên tố không. Nếu phải thì xuất ra chữ YES nếu không phải thì xuất ra chữ NO và xuất ra số nguyên tố nhỏ nhất lớn hơn nó và số nguyên tố lớn

Tìm số 3

Đề bài: Viết chương trình tìm các số có ba chữ số sao cho số đó bằng n lần tổng các chữ số của nó. (n được nhập từ bàn phím) Đầu vào: 1 số nguyên dương Đầu ra: Các số thỏa mãn cách nhau bởi dấu phẩy và khoảng trống, nếu không có thì

Vua ước

Đề bài: Số nguyên dương có nhiều ước nhất mà nhỏ nhất thì được tôn làm vua ước. Em hãy viết chương trình tìm vua ước trong đoạn từ a đến b. Với a, b là 2 số nguyên dương nhập từ bàn phím (0<a<b<=10^5). Đầu vào: 2 số nguyên dương cách nhau 1 khoảng