Hiện tại có một số bạn đặt tên nick "rất thiếu thiện chí", admin rất mong các bạn đặt tên nick văn minh, lịch sự để tạo môi trường lành mạnh cùng nhau học tập. Số lượng submit của website có hạn, rất mong các bạn chau chuốt thật kỹ code trước khi submit!

  GV Trần Minh Thọ

 1. Căn bậc 2
 2. Căn bậc 4
 3. Phần nguyên
 4. Khoảng cách
 5. Đường chéo HCN
 6. Điểm trung bình, xếp loại
 7. If-Chỉ số BMI
 8. if-Ngày hợp lệ
 9. Tổng ước
 10. Số bạn bè V2
 11. Tổng các chữ số
 12. Trung bình cộng các chữ số
 13. Chữ số lớn nhất-nhỏ nhất
 14. Tổng với số ngược
 15. Số đối xứng
 16. Siêu nguyên tố
 17. Lỗ hổng chữ số
 18. Vua ước
 19. Tbc, max, min nhiều số
 20. Tìm số 3
 21. Số nguyên tố lân cận
 22. Số nguyên tố gần nhất
 23. Ngân hàng V1
 24. SỐ CHÍNH PHƯƠNG
 25. Ngân hàng V2
 26. Số phát triển V1
 27. Số phát triển V2
 28. Số phát triển V3
 29. Bài tập về Nhập xuất

 30. Hello World
 31. Tính tổng 2 số
 32. Tổng hiệu tích thương
 33. Tính số mũ
 34. Tính tổng 2 số nâng cao
 35. Chu vi, diện tích HCN
 36. Hình cầu
 37. Ngày tháng năm
 38. Giờ phút giây
 39. Bài tập về If else

 40. Max 2
 41. Max 3
 42. Max 4
 43. Phương trình bậc 2
 44. Tam giác
 45. Số ngày của tháng
 46. Cước điện thoại
 47. Rút tiền từ ATM năm 2050
 48. Bài tập về Vòng lặp

 49. In các số từ 1 đến n
 50. Tổng các số từ 1 đến n
 51. Niệm thần chú
 52. Tính giai thừa n!
 53. Tổng nghịch đảo
 54. Vẽ HCN đặc
 55. Vẽ hình tam giác
 56. Vẽ HCN Rỗng
 57. Kiểm tra số nguyên tố
 58. Kiểm tra số hoàn hảo
 59. Số Fibonaci thứ n
 60. Số đảo ngược
 61. Chữ số lớn nhất
 62. Tổng với số đảo ngược
 63. Thừa số nguyên tố
 64. Tìm UCLN, BCNN
 65. Đếm số
 66. Các số nguyên tố nhỏ hơn k
 67. Trung bình các số nguyên tố nhỏ hơn k
 68. Tìm k số nguyên tố đầu tiên
 69. Bài tập về Mảng

 70. Max min trong mảng
 71. Vị trí max trong mảng
 72. Trung bình cộng của mảng
 73. Lượng mưa trung bình
 74. Số nguyên tố trong mảng
 75. Trung bình các số nguyên tố trong mảng
 76. Số chính phương trong mảng
 77. Số âm lớn nhất trong mảng
 78. Tách âm dương trong mảng
 79. Sắp xếp mảng
 80. Ba số lớn nhất
 81. Đếm số lượng số
 82. Đếm số lượng số nâng cao
 83. Số lần xuất hiện nhiều nhất
 84. Kiểm tra mảng tăng dần
 85. Kiểm tra mảng đối xứng
 86. Đổi hệ thập phân sang hệ nhị phân
 87. Bài tập về Ma Trận

 88. Nhập xuất ma trận
 89. Tổng hàng, tổng cột của ma trận
 90. Ma trận chuyển vị
 91. Kiểm tra ma trận đối xứng
 92. Trung bình cộng đường chéo chính
 93. Cộng ma trận
 94. Bài tập về chuỗi

 95. Nhập xuất chuỗi
 96. Đếm số từ trong chuỗi
 97. Chuẩn hóa chuỗi
 98. Kiểm tra chuỗi toàn số
 99. Chuyển về chữ thường chữ hoa
 100. Tách tên người
 101. Đếm số lần xuất hiện của ký tự
 102. Đếm số lần xuất hiện của chuỗi
 103. Bài tập nâng cao

 104. Cộng số lớn
 105. Dãy nhị phân
 106. Bản đồ
 107. Check thơ lục bát bản dễ
 108. Check thể thơ lục bát
 109. Bài tập Tuyển dụng

 110. Nhà thông minh Hunonic