WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

  Bài tập về Nhập xuất

 1. Hello World
 2. Tính tổng 2 số
 3. Tổng hiệu tích thương
 4. Tính số mũ
 5. Tính tổng 2 số nâng cao
 6. Chu vi, diện tích HCN
 7. Hình cầu
 8. Ngày tháng năm
 9. Giờ phút giây
 10. Bài tập về If else

 11. Max 2
 12. Max 3
 13. Max 4
 14. Phương trình bậc 2
 15. Tam giác
 16. Số ngày của tháng
 17. Cước điện thoại
 18. Bài tập về Vòng lặp

 19. In các số từ 1 đến n
 20. Tổng các số từ 1 đến n
 21. Niệm thần chú
 22. Tính giai thừa n!
 23. Tổng nghịch đảo
 24. Vẽ HCN đặc
 25. Vẽ hình tam giác
 26. Vẽ HCN Rỗng
 27. Kiểm tra số nguyên tố
 28. Kiểm tra số hoàn hảo
 29. Số Fibonaci thứ n
 30. Số đảo ngược
 31. Chữ số lớn nhất
 32. Tổng với số đảo ngược
 33. Thừa số nguyên tố
 34. Tìm UCLN, BCNN
 35. Đếm số
 36. Các số nguyên tố nhỏ hơn k
 37. Trung bình các số nguyên tố nhỏ hơn k
 38. Tìm k số nguyên tố đầu tiên
 39. Bài tập về Mảng

 40. Max min trong mảng
 41. Vị trí max trong mảng
 42. Trung bình cộng của mảng
 43. Lượng mưa trung bình
 44. Số nguyên tố trong mảng
 45. Trung bình các số nguyên tố trong mảng
 46. Số chính phương trong mảng
 47. Số âm lớn nhất trong mảng
 48. Tách âm dương trong mảng
 49. Sắp xếp mảng
 50. Ba số lớn nhất
 51. Đếm số lượng số
 52. Đếm số lượng số nâng cao
 53. Số lần xuất hiện nhiều nhất
 54. Kiểm tra mảng tăng dần
 55. Kiểm tra mảng đối xứng
 56. Đổi hệ thập phân sang hệ nhị phân
 57. Bài tập về Ma Trận

 58. Nhập xuất ma trận
 59. Tổng hàng, tổng cột của ma trận
 60. Ma trận chuyển vị
 61. Kiểm tra ma trận đối xứng
 62. Trung bình cộng đường chéo chính
 63. Cộng ma trận
 64. Bài tập về chuỗi

 65. Nhập xuất chuỗi
 66. Đếm số từ trong chuỗi
 67. Chuẩn hóa chuỗi
 68. Kiểm tra chuỗi toàn số
 69. Chuyển về chữ thường chữ hoa
 70. Tách tên người
 71. Đếm số lần xuất hiện của ký tự
 72. Đếm số lần xuất hiện của chuỗi
 73. Bài tập nâng cao

 74. Cộng số lớn
 75. Dãy nhị phân
 76. Bản đồ
 77. Check thơ lục bát bản dễ
 78. Bài tập Tuyển dụng

 79. Nhà thông minh Hunonic