WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Kiểm tra ma trận đối xứng

Ma trận vuông là ma trận có số hàng và số cột bằng nhau. Ma trận NxN còn gọi là ma trận vuông bậc N.Ma trận đối xứng là một ma trận vuông bằng chính ma trận chuyển vị của nó, hay Aij = Aji

Đề bài: Nhập vào một ma trận vuông bậc n. Kiểm tra xem ma trận đó có phải ma trận đối xứng không.
Đầu vào: Dòng đầu tiên chứa số n. n dòng tiếp theo mỗi dòng chứa n số nguyên cách nhau bởi dấu cách.
Đầu ra: Nếu là ma trận đối xứng in “TRUE”, nếu không in “FALSE”.
Ví dụ:

input:
2
3 5
1 7
output:
FALSE

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

4 Comments

Add a Comment