WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Hướng dẫn làm bài tập

Code mẫu:

 1. Ngôn ngữ C/C++
 2. Ngôn ngữ Java
 3. Ngôn ngữ C#
 4. Ngôn ngữ Python
 5. Ngôn ngữ JavaScript
 6. Ngôn ngữ Pascal
 7. Ngôn ngữ PHP

Để nộp bài, các bạn thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản.
 • Bước 2: Mở bài tập cần làm. Ví dụ bài tính tổng 2 số.
 • Bước 3: Đọc yêu cầu đề bài, chú ý đến đầu vào (input) và đầu ra (output) và ví dụ để hiểu rõ đề.
 • Bước 4: Code. Các bạn có thể code trực tiếp trên web hoặc code trên máy mình rồi copy code vào khung soạn thảo (màu đen than).
 • Bước 5: Chọn ngôn ngữ mà bạn viết (bên dưới khung soạn thảo).
 • Bước 6: Click vào nút Submit và đợi nhìn kết quả phía dưới. Hệ thống sẽ có các test cho mỗi bài, test nào đúng sẽ hiện chữ Accepted màu xanh. Nếu test nào sai sẽ hiện chữ Wrong Answer màu đỏ và một số thông tin chi tiết:
  – input: Đầu vào của test
  – output: Đầu ra của test
  – your output: Đầu ra của bạn.
  Dựa vào đây, bạn có thể điều chỉnh cách làm của mình cho đúng.

Lưu ý quan trọng:

 • Trong code của bạn chỉ đọc và xuất ra kết quả mà đề bài yêu cầu, không thừa, không thiếu. Ví dụ bài tổng 2 số như trên, bạn chỉ xuất ra kết quả, không xuất bất kỳ cái gì khác như: printf(“Nhap a = “); như vậy sẽ thừa.
 • Trong code của bạn không dùng các lệnh để dừng màn hình hoặc các lệnh hệ thống đặc biệt như system(“pause”), getch(),…
 • Trong code không dùng thư viện conio.h (với ngôn ngữ C/C++).
 • Với các bài về chuỗi ký tự, các bạn không dùng fflush(stdin) để xoá bộ đệm, nếu phải xoá bộ đệm hãy dùng fgets 2 lần để nhập xâu.
 • Đối với java, các bạn đặt tên class luôn là Main (class Main).
 • Đối với pascal, các bạn không dùng thư viện crt nhé.
 • Nếu đề bài có nêu điều kiện, thì giá trị các số trong test sẽ chuẩn như vậy. Ví cho x < 100 thì chắc chắn các test sẽ luôn có x < 100, các bạn không cần kiểm tra xem có thỏa mãn điều kiện x < 100 hay không.

Code ví dụ cho bài tính tổng 2 số theo ngôn ngữ C:

#include <stdio.h>
int main() {
  int a, b;
  scanf("%d%d", &a, &b);
  printf("%d", a + b);
  
  return 0;
}

Code ví dụ cho bài tính tổng 2 số theo ngôn ngữ Java:

import java.util.*;
class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    int a = scan.nextInt();
    int b = scan.nextInt();
    System.out.println(a + b);
  }
}

Code ví dụ cho bài tính tổng 2 số theo ngôn ngữ C#:

using System;
 
public class Test
{
	public static void Main()
	{
		// Doc tat ca cac so tren 1 dong
		var numbers = Console.ReadLine();
		// tach cac so ra boi dau cach
		var numberList = numbers.Split(' ');
    
		// chuyen ve dung kieu so cho moi so
		var number1 = Convert.ToInt32(numberList[0]);
		var number2 = Convert.ToInt32(numberList[1]);
    
		// xuat ra tong 2 so
		Console.WriteLine(number1 + number2);
	}
}

Code ví dụ cho bài tính tổng 2 số theo ngôn ngữ Python:

# Doc 2 so tren 1 dong
a, b = map(int, input().split())

# Cong 2 so
sum = a + b

# in ra tong
print(sum)

Code ví dụ cho bài tính tổng 2 số theo ngôn ngữ JavaScript:

// Nhap 2 so tren 1 dong, cach nhau bang dau cach, tinh tong
process.openStdin().on ('data', 
  function (line) {
	  // tach cac so tren 1 dong boi dau cach
    var arr = String(line).split(' ')
		// dua ve dang so va tinh tong
    console.log (parseInt(arr[0]) + parseInt(arr[1]))
    process.exit()
  }
)

Code ví dụ cho bài tính tổng 2 số theo ngôn ngữ Pascal:

program chamcode;
var a, b : integer;
begin
	read(a); read(b);
	writeln(a+b);
end.

Code ví dụ cho bài tính tổng 2 số theo ngôn ngữ PHP:

<?php
// read all input
$input = stream_get_contents(STDIN);

// split input by space
$nums = explode(" ", $input);

// print result
echo $nums[0] + $nums[1];

Code ví dụ cho bài tính tổng hiệu tích thương PHP:

<?php
// read all input
$input = stream_get_contents(STDIN);

// split input by space
$nums = explode(" ", $input);

// print result
$sum = $nums[0] + $nums[1];
$sub = $nums[0] - $nums[1];
$mul = $nums[0] * $nums[1];
$div = $nums[0] / $nums[1];
print $sum . ' ' . $sub . "\n";
print $mul . ' ' . number_format($div, 2);
6 Comments

Add a Comment