Chúc mừng 5 coder mới nhất vừa lên hạng Pro Coder : NightFury, tuanhth95, sonkk, hieulop1, HikariiWanderingAround -> thử đẳng cấp mới

Số âm lớn nhất trong mảng

Đề bài: Cho một mảng n số nguyên. Tìm và in ra số âm lớn nhất trong mảng.
Đầu vào: Dòng đầu tiên là số nguyên n. Dòng thứ 2 là mảng n số nguyên, các số cách nhau bởi dấu cách.
Đầu ra: Một số là số âm lớn nhất tìm được. Nếu dãy không có số âm, in ra “NOT FOUND”
Ví dụ:

input:
3
-4 -3 -2
output:
-2

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

3 Comments

Add a Comment