Chúc mừng 5 coder mới nhất vừa lên hạng Pro Coder : Ryo, NightFury, tuanhth95, sonkk, hieulop1 -> thử đẳng cấp mới
Thông báo website hỗ trợ thêm ngôn ngữ PHP. Các bạn có thể xem hướng dẫn code PHP tại đây: https://chamcode.net/huong-dan-nop-bai/#php

Đếm số lần xuất hiện của chuỗi

Đề bài: Nhập vào hai chuỗi s1 và s2. Đếm số lần xuất hiện của s2 trong s1. Không phân biệt hoa thường.
Đầu vào: Hai dòng, mỗi dòng chứa một chuỗi lần lượt là s1, s2.
Đầu ra: Một số là số lần xuất hiện của s2 trong s1.
Ví dụ:

input:
Dao Thi Hoa Hong Mai
ai
output:
1

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

10 Comments

Add a Comment