Số lượng submit của website có hạn, rất mong các bạn chau chuốt thật kỹ code trước khi submit! Ủng hộ 20.000 (hai mươi ngàn đồng) để chúng tôi duy trì website.

Tách âm dương trong mảng

Đề bài: Cho một mảng n số nguyên. In ra trên 2 dòng lần lượt là các số âm và số dương của dãy.
Đầu vào: Dòng đầu tiên là số nguyên n. Dòng thứ 2 là mảng n số nguyên, các số cách nhau bởi dấu cách.
Đầu ra: Hai dòng, dòng trên là các số dương, dòng dưới là các số âm trong dãy. Các số viết theo thứ tự như mảng ban đầu và cách nhau bởi dấu cách. Nếu không có số âm hoặc số dương thì in ra “NOT FOUND”
Ví dụ:

input:
3
4 -3 -2
output:
4
-3 -2

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

5 Comments

Add a Comment