Số lượng submit của website có hạn. Rất mong các bạn chau chuốt thật kỹ code trước khi submit!

Max 2

Đề bài: Nhập vào 2 số nguyên, tìm và in ra số lớn nhất trong 2 số.
Đầu vào: Một dòng chứa 2 số nguyên cách nhau bởi dấu cách.
Đầu ra: Một số là số lớn nhất trong 2 số.

Ví dụ:

input:
4 3
output:
4

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment