WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Bảng chấm code Max 2

Thời gian
Bài
Tài khoản
Ngôn ngữ
Kết quả
2022-07-08 00:14:10
Max 2
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2022-07-08 00:14:07
Max 2
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2022-07-08 00:13:59
Max 2
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2022-06-21 20:47:32
Max 2
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2022-06-21 20:46:30
Max 2
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2022-06-21 20:44:56
Max 2
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2022-06-21 20:44:29
Max 2
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2022-06-05 06:54:00
Max 2
Pascal (FPC 3.0.4)
0/3
2022-06-05 06:46:10
Max 2
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2022-06-05 06:37:26
Max 2
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2022-06-05 06:31:26
Max 2
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2022-05-27 13:06:42
Max 2
Pascal (FPC 3.0.4)
0/3
2022-04-17 10:56:33
Max 2
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2022-04-17 10:55:40
Max 2
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2022-02-12 13:02:09
Max 2
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2022-02-12 13:01:53
Max 2
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2022-02-09 22:23:33
Max 2
Pascal (FPC 3.0.4)
0/3
2022-02-09 22:09:26
Max 2
Pascal (FPC 3.0.4)
0/3
2022-02-09 22:04:03
Max 2
Pascal (FPC 3.0.4)
0/3
2022-02-09 22:02:35
Max 2
Pascal (FPC 3.0.4)
0/3
2022-01-06 15:16:43
Max 2
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2022-01-06 15:15:30
Max 2
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2022-01-06 15:14:33
Max 2
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2022-01-06 15:13:44
Max 2
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2022-01-06 15:11:44
Max 2
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2021-12-28 14:27:50
Max 2
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2021-12-28 14:26:05
Max 2
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2021-12-15 22:36:22
Max 2
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2021-12-15 22:31:26
Max 2
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2021-12-15 22:30:57
Max 2
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2021-12-15 22:23:13
Max 2
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2021-12-15 22:18:49
Max 2
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2021-11-29 12:06:10
Max 2
Python (3.8.1)
0/3
2021-11-29 12:05:46
Max 2
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2021-11-29 11:52:04
Max 2
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2021-11-29 11:48:13
Max 2
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2021-11-29 11:42:17
Max 2
Python (3.8.1)
0/3
2021-11-29 11:35:41
Max 2
Python (3.8.1)
0/3
2021-11-28 23:00:02
Max 2
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2021-11-28 21:15:21
Max 2
Python (3.8.1)
0/3
2021-11-28 21:10:59
Max 2
Python (3.8.1)
0/3
2021-11-28 21:10:47
Max 2
Python (3.8.1)
0/3
2021-11-28 20:53:39
Max 2
Python (3.8.1)
0/3
2021-11-28 20:46:10
Max 2
Python (3.8.1)
0/3
2021-11-28 20:45:08
Max 2
Python (3.8.1)
0/3
2021-11-08 23:27:25
Max 2
Pascal (FPC 3.0.4)
0/3
2021-11-08 17:42:09
Max 2
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2021-11-08 17:36:54
Max 2
Pascal (FPC 3.0.4)
0/3
2021-11-08 16:41:09
Max 2
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2021-11-08 16:35:01
Max 2
Pascal (FPC 3.0.4)
0/3
2021-11-08 16:34:24
Max 2
Pascal (FPC 3.0.4)
0/3
2021-11-08 16:33:36
Max 2
Pascal (FPC 3.0.4)
0/3
2021-11-08 16:33:04
Max 2
Pascal (FPC 3.0.4)
0/3
2021-11-08 16:29:45
Max 2
Pascal (FPC 3.0.4)
0/3
2021-11-08 16:26:18
Max 2
Pascal (FPC 3.0.4)
0/3
2021-11-08 16:25:50
Max 2
Pascal (FPC 3.0.4)
0/3
2021-11-08 16:25:34
Max 2
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2021-11-08 16:23:39
Max 2
Pascal (FPC 3.0.4)
0/3
2021-11-08 16:21:38
Max 2
Pascal (FPC 3.0.4)
0/3
2021-11-08 16:20:28
Max 2
Pascal (FPC 3.0.4)
0/3
2021-11-08 15:15:51
Max 2
Pascal (FPC 3.0.4)
0/3
2021-11-08 15:09:27
Max 2
Pascal (FPC 3.0.4)
0/3
2021-11-08 14:55:03
Max 2
Pascal (FPC 3.0.4)
0/3
2021-11-08 13:55:00
Max 2
Pascal (FPC 3.0.4)
0/3
2021-11-08 13:54:11
Max 2
Pascal (FPC 3.0.4)
0/3
2021-11-07 23:23:45
Max 2
Pascal (FPC 3.0.4)
0/3
2021-11-07 22:57:11
Max 2
Pascal (FPC 3.0.4)
0/3
2021-11-07 22:40:38
Max 2
Pascal (FPC 3.0.4)
0/3
2021-11-07 21:57:19
Max 2
Pascal (FPC 3.0.4)
0/3
2021-11-07 21:53:32
Max 2
Pascal (FPC 3.0.4)
0/3