WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Chuẩn hóa chuỗi

Đề bài: Cho một chuỗi là đường dẫn của một file trong máy tính. Đường dẫn đúng là đường dẫn không có các dấu gạch chéo (/) ở đầu, ở cuối, và ở giữa các folder chỉ có duy nhất một dấu gạch chéo để phân tách. Hãy xóa các dấu gạch chéo thừa để được một đường dẫn đúng.
Đầu vào: Một chuỗi là đường dẫn có thể đúng hoặc chưa đúng.
Đầu ra: Đường dẫn đúng của đường dẫn đã cho.
Ví dụ:

input:
laptrinh//code///chuanhoa.cpp
output:
laptrinh/code/chuanhoa.cpp

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

10 Comments

Add a Comment