Chúc mừng 5 coder mới nhất vừa lên hạng Pro Coder : NightFury, tuanhth95, sonkk, hieulop1, HikariiWanderingAround -> thử đẳng cấp mới

Chuẩn hóa chuỗi

Đề bài: Cho một chuỗi là đường dẫn của một file trong máy tính. Đường dẫn đúng là đường dẫn không có các dấu gạch chéo (/) ở đầu, ở cuối, và ở giữa các folder chỉ có duy nhất một dấu gạch chéo để phân tách. Hãy xóa các dấu gạch chéo thừa để được một đường dẫn đúng.
Đầu vào: Một chuỗi là đường dẫn có thể đúng hoặc chưa đúng.
Đầu ra: Đường dẫn đúng của đường dẫn đã cho.
Ví dụ:

input:
laptrinh//code///chuanhoa.cpp
output:
laptrinh/code/chuanhoa.cpp

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

10 Comments

Add a Comment