Chúc mừng 5 coder mới nhất vừa lên hạng Pro Coder : tuanhth95, sonkk, hieulop1, Phamphu, HikariiWanderingAround -> thử đẳng cấp mới

Vẽ HCN Rỗng

Đề bài: Viết chương trình nhập vào chiều cao, chiều ngang của hình chữ nhật. Vẽ hình chữ nhật rỗng dấu sao (*) có kích thước đã nhập.
Đầu vào: Một dòng gồm 2 số nguyên dương n, m cách nhau bởi dấu cách lần lượt là chiều cao và chiều ngang. (2 < n,m)
Đầu ra: HCN dấu sao.
Ví dụ:

input:
3 3
output:
***
* *
***

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

3 Comments

Add a Comment