Hiện tại có một số bạn đặt tên nick "rất thiếu thiện chí", admin rất mong các bạn đặt tên nick văn minh, lịch sự để tạo môi trường lành mạnh cùng nhau học tập. Số lượng submit của website có hạn, rất mong các bạn chau chuốt thật kỹ code trước khi submit!

Chuyên mục: Bài tập về Vòng lặp

Đếm số

Đề bài: Cho một dãy số nguyên, mỗi số cách nhau bởi một dấu cách. Kết thúc dãy là số 0. Tìm số lớn nhất, nhỏ nhất trong dãy và số lượng số trong dãy (không tính số 0 cuối dãy). Đầu vào: Một dãy các số cách nhau bởi dấu cách. Số cuối cùng

Tìm UCLN, BCNN

Đề bài: Nhập vào 2 số nguyên dương. Tìm ước chung lớn nhất (UCLN) và bội chung nhỏ nhất (BCNN) của chúng. Đầu vào: Một dòng gồm 2 số nguyên dương cách nhau bởi dấu cách. Đầu ra: Một dòng gồm 2 số cách nhau bởi dấu cách là UCLN, BCNN của 2 số đã