Chúc mừng 5 coder mới nhất vừa lên hạng Pro Coder : Ryo, NightFury, tuanhth95, sonkk, hieulop1 -> thử đẳng cấp mới
Thông báo website hỗ trợ thêm ngôn ngữ PHP. Các bạn có thể xem hướng dẫn code PHP tại đây: https://chamcode.net/huong-dan-nop-bai/#php

Kiểm tra số hoàn hảo

Đề bài: Viết chương trình kiểm tra 1 số có là số hoàn hảo không? Số hoàn hảo là số nguyên dương có tổng các ước dương bằng 2 lần nó. VD số 6 có các ước 1, 2, 3, 6 và tổng 1 + 2 + 3 + 6 = 12 (bằng 2 lần 6).
Đầu vào: Một số nguyên duy nhất.
Đầu ra: “TRUE” nếu đó là số hoàn hảo, “FALSE” nếu ngược lại
Ví dụ:

input:
6
output:
TRUE

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

4 Comments

Add a Comment