WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Kiểm tra số hoàn hảo

Đề bài: Viết chương trình kiểm tra 1 số có là số hoàn hảo không? Số hoàn hảo là số nguyên dương có tổng các ước dương bằng 2 lần nó. VD số 6 có các ước 1, 2, 3, 6 và tổng 1 + 2 + 3 + 6 = 12 (bằng 2 lần 6).
Đầu vào: Một số nguyên duy nhất.
Đầu ra: “TRUE” nếu đó là số hoàn hảo, “FALSE” nếu ngược lại
Ví dụ:

input:
6
output:
TRUE

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

5 Comments

Add a Comment