Chúc mừng 5 coder mới nhất vừa lên hạng Pro Coder : Ryo, NightFury, tuanhth95, sonkk, hieulop1 -> thử đẳng cấp mới
Lỗi tiếng việt với Python, IN Queue và Processing đã được khắc phục. Các bạn làm bài nếu còn bị thì comment để admin biết nhé.

Kiểm tra số hoàn hảo

Đề bài: Viết chương trình kiểm tra 1 số có là số hoàn hảo không? Số hoàn hảo là số nguyên dương có tổng các ước dương bằng 2 lần nó. VD số 6 có các ước 1, 2, 3, 6 và tổng 1 + 2 + 3 + 6 = 12 (bằng 2 lần 6).
Đầu vào: Một số nguyên duy nhất.
Đầu ra: “TRUE” nếu đó là số hoàn hảo, “FALSE” nếu ngược lại
Ví dụ:

input:
6
output:
TRUE

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

4 Comments

Add a Comment