BÀI TẬP CỦA CÁC THẦY CÔ ĐƯA LÊN ĐÃ ĐƯỢC DI CHUYỂN TỚI MENU "BÀI TẬP CỦA GV"

Kiểm tra số hoàn hảo

Đề bài: Viết chương trình kiểm tra 1 số có là số hoàn hảo không? Số hoàn hảo là số nguyên dương có tổng các ước dương bằng 2 lần nó. VD số 6 có các ước 1, 2, 3, 6 và tổng 1 + 2 + 3 + 6 = 12 (bằng 2 lần 6).
Đầu vào: Một số nguyên duy nhất.
Đầu ra: “TRUE” nếu đó là số hoàn hảo, “FALSE” nếu ngược lại
Ví dụ:

input:
6
output:
TRUE

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

5 Comments

Add a Comment