WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Bảng chấm code Kiểm tra số hoàn hảo

Thời gian
Bài
Tài khoản
Ngôn ngữ
Kết quả
2021-12-03 22:54:34
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/8
2021-09-22 22:45:13
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/8
2021-08-19 15:45:47
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/8
2021-07-19 10:58:35
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/8
2021-07-19 10:32:17
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/8
2021-07-09 14:38:22
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/8
2021-07-09 14:36:05
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/8
2021-07-09 14:34:29
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/8
2021-07-09 14:33:59
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/8
2021-07-09 14:32:29
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/8
2021-07-01 10:24:28
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
8/8
2021-06-23 15:12:47
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
8/8
2021-06-23 15:12:05
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/8
2021-06-20 21:33:14
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
7/8
2021-06-20 21:31:53
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/8
2021-06-20 21:29:51
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
7/8
2021-06-20 21:27:32
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/8
2021-06-20 20:57:15
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/8
2021-06-20 20:33:25
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/8
2021-06-20 20:29:12
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/8
2021-06-20 20:27:58
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/8
2021-06-20 17:21:26
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/8
2021-06-19 10:48:31
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
7/8
2021-06-19 10:47:18
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/8
2021-06-13 16:52:50
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
8/8
2021-06-13 15:19:02
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
8/8
2021-06-10 09:38:11
Kiểm tra số hoàn hảo
dku
C/C++ (GCC 7.4.0)
8/8
2021-06-10 09:35:55
Kiểm tra số hoàn hảo
dku
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/8
2021-06-10 09:32:35
Kiểm tra số hoàn hảo
dku
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/8
2021-06-10 09:31:43
Kiểm tra số hoàn hảo
dku
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/8
2021-06-09 17:36:35
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
8/8
2021-06-08 20:12:59
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
8/8
2021-05-26 21:33:13
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
8/8
2021-05-26 21:32:06
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/8
2021-05-26 21:23:11
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/8
2021-05-26 15:41:41
Kiểm tra số hoàn hảo
LCN
C/C++ (GCC 7.4.0)
8/8
2021-05-14 00:15:46
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
8/8
2021-04-27 20:16:15
Kiểm tra số hoàn hảo
Pascal (FPC 3.0.4)
8/8
2021-04-27 20:15:30
Kiểm tra số hoàn hảo
Pascal (FPC 3.0.4)
5/8
2021-04-14 07:55:10
Kiểm tra số hoàn hảo
Pascal (FPC 3.0.4)
7/8
2021-04-14 07:53:44
Kiểm tra số hoàn hảo
Pascal (FPC 3.0.4)
5/8
2021-04-11 11:02:24
Kiểm tra số hoàn hảo
Pascal (FPC 3.0.4)
8/8
2021-04-01 14:28:42
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
8/8
2021-04-01 14:27:50
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/8
2021-03-06 21:24:40
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/8
2021-03-06 16:08:07
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/8
2021-03-04 22:18:41
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/8
2021-02-19 07:45:11
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
8/8
2021-02-19 07:29:39
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
6/8
2021-02-04 22:52:43
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
8/8
2021-02-02 23:12:41
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/8
2021-02-02 23:05:33
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/8
2021-02-02 23:02:30
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/8
2021-02-02 23:02:10
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/8
2021-02-02 22:59:12
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/8
2021-02-02 22:03:02
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/8
2021-02-01 20:41:13
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/8
2021-02-01 20:22:19
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/8
2021-01-27 22:50:11
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/8
2021-01-27 01:07:28
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/8
2021-01-26 22:55:05
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/8
2021-01-26 22:01:03
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/8
2021-01-26 21:43:48
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/8
2021-01-24 23:05:11
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
8/8
2021-01-24 16:17:40
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/8
2021-01-24 00:00:48
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/8
2021-01-23 23:16:39
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/8
2021-01-23 23:15:26
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/8
2021-01-23 23:11:09
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/8
2021-01-23 22:00:44
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/8