Chúc mừng 5 coder mới nhất vừa lên hạng Pro Coder : tuanhth95, sonkk, hieulop1, Phamphu, HikariiWanderingAround -> thử đẳng cấp mới

Đếm số

Đề bài: Cho một dãy số nguyên, mỗi số cách nhau bởi một dấu cách. Kết thúc dãy là số 0. Tìm số lớn nhất, nhỏ nhất trong dãy và số lượng số trong dãy (không tính số 0 cuối dãy).
Đầu vào: Một dãy các số cách nhau bởi dấu cách. Số cuối cùng là số 0.
Đầu ra: Một dòng gồm 3 số cách nhau bởi dấu cách lần lượt là số lớn nhất, nhỏ nhất trong dãy và số lượng số của dãy.
Ví dụ:

input:
7 6 5 4 3 2 0
output:
7 2 6

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

26 Comments

Add a Comment