WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Đếm số

Đề bài: Cho một dãy số nguyên, mỗi số cách nhau bởi một dấu cách. Kết thúc dãy là số 0. Tìm số lớn nhất, nhỏ nhất trong dãy và số lượng số trong dãy (không tính số 0 cuối dãy).
Đầu vào: Một dãy các số cách nhau bởi dấu cách. Số cuối cùng là số 0.
Đầu ra: Một dòng gồm 3 số cách nhau bởi dấu cách lần lượt là số lớn nhất, nhỏ nhất trong dãy và số lượng số của dãy.
Ví dụ:

input:
7 6 5 4 3 2 0
output:
7 2 6

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

29 Comments

Add a Comment