Hiện tại có một số bạn đặt tên nick "rất thiếu thiện chí", admin rất mong các bạn đặt tên nick văn minh, lịch sự để tạo môi trường lành mạnh cùng nhau học tập. Số lượng submit của website có hạn, rất mong các bạn chau chuốt thật kỹ code trước khi submit!

Đếm số

Đề bài: Cho một dãy số nguyên, mỗi số cách nhau bởi một dấu cách. Kết thúc dãy là số 0. Tìm số lớn nhất, nhỏ nhất trong dãy và số lượng số trong dãy (không tính số 0 cuối dãy).
Đầu vào: Một dãy các số cách nhau bởi dấu cách. Số cuối cùng là số 0.
Đầu ra: Một dòng gồm 3 số cách nhau bởi dấu cách lần lượt là số lớn nhất, nhỏ nhất trong dãy và số lượng số của dãy.
Ví dụ:

input:
7 6 5 4 3 2 0
output:
7 2 6

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

27 Comments

Add a Comment