Số lượng submit của website có hạn. Rất mong các bạn chau chuốt thật kỹ code trước khi submit!

Tổng với số đảo ngược

Đề bài: Nhập vào một số nguyên dương n. Tính tổng của n và số đảo ngược của nó.
Đầu vào: Một số n.
Đầu ra: Tổng cần tính.

Ví dụ:

input:
123
output:
444

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

2 Comments

Add a Comment