Số lượng submit của website có hạn, rất mong các bạn chau chuốt thật kỹ code trước khi submit! Ủng hộ 20.000 (hai mươi ngàn đồng) để chúng tôi duy trì website.

Ma trận chuyển vị

Nếu A là một ma trận có kích thước n x m với các giá trị aij tại hàng i, cột j, thì ma trận chuyển vị B = AT là ma trận có kích thước m x n với các giá trị: bij = aji

Ví dụ:

Đề bài: Cho ma trận A kích thước n x m. Tìm ma trận chuyển vị của ma trận A.
Đầu vào: Dòng đầu tiên chứa 2 số n, m cách nhau bằng dấu cách. n dòng tiếp theo mỗi dòng chứa m số nguyên cách nhau bởi dấu cách.
Đầu ra: Ma trận chuyển vị của ma trận đã cho.
Ví dụ:

input:
3 2
1 2
3 4
5 6
output:
1 3 5
2 4 6

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment