Chúc mừng 5 coder mới nhất vừa lên hạng Pro Coder : Ryo, NightFury, tuanhth95, sonkk, hieulop1 -> thử đẳng cấp mới
Lỗi tiếng việt với Python, IN Queue và Processing đã được khắc phục. Các bạn làm bài nếu còn bị thì comment để admin biết nhé.

Ma trận chuyển vị

Nếu A là một ma trận có kích thước n x m với các giá trị aij tại hàng i, cột j, thì ma trận chuyển vị B = AT là ma trận có kích thước m x n với các giá trị: bij = aji

Ví dụ:

Đề bài: Cho ma trận A kích thước n x m. Tìm ma trận chuyển vị của ma trận A.
Đầu vào: Dòng đầu tiên chứa 2 số n, m cách nhau bằng dấu cách. n dòng tiếp theo mỗi dòng chứa m số nguyên cách nhau bởi dấu cách.
Đầu ra: Ma trận chuyển vị của ma trận đã cho.
Ví dụ:

input:
3 2
1 2
3 4
5 6
output:
1 3 5
2 4 6

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment