WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Ma trận chuyển vị

Nếu A là một ma trận có kích thước n x m với các giá trị aij tại hàng i, cột j, thì ma trận chuyển vị B = AT là ma trận có kích thước m x n với các giá trị: bij = aji

Ví dụ:

Đề bài: Cho ma trận A kích thước n x m. Tìm ma trận chuyển vị của ma trận A.
Đầu vào: Dòng đầu tiên chứa 2 số n, m cách nhau bằng dấu cách. n dòng tiếp theo mỗi dòng chứa m số nguyên cách nhau bởi dấu cách.
Đầu ra: Ma trận chuyển vị của ma trận đã cho.
Ví dụ:

input:
3 2
1 2
3 4
5 6
output:
1 3 5
2 4 6

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment