BÀI TẬP CỦA CÁC THẦY CÔ ĐƯA LÊN ĐÃ ĐƯỢC DI CHUYỂN TỚI MENU "BÀI TẬP CỦA GV"

Ma trận chuyển vị

Nếu A là một ma trận có kích thước n x m với các giá trị aij tại hàng i, cột j, thì ma trận chuyển vị B = AT là ma trận có kích thước m x n với các giá trị: bij = aji

Ví dụ:

Đề bài: Cho ma trận A kích thước n x m. Tìm ma trận chuyển vị của ma trận A.
Đầu vào: Dòng đầu tiên chứa 2 số n, m cách nhau bằng dấu cách. n dòng tiếp theo mỗi dòng chứa m số nguyên cách nhau bởi dấu cách.
Đầu ra: Ma trận chuyển vị của ma trận đã cho.
Ví dụ:

input:
3 2
1 2
3 4
5 6
output:
1 3 5
2 4 6

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment