WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Bảng chấm code Ma trận chuyển vị

Thời gian
Bài
Tài khoản
Ngôn ngữ
Kết quả
2024-01-09 09:14:07
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2023-12-30 17:37:28
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2023-10-14 19:05:52
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2023-10-02 18:47:25
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2022-05-01 09:08:18
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2022-05-01 09:06:48
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2022-05-01 09:02:44
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2022-05-01 09:00:36
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2022-05-01 08:55:57
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2022-05-01 08:54:31
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2022-05-01 08:52:40
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-06-27 12:44:58
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2021-06-25 11:00:22
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2021-06-25 10:59:28
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
2/5
2021-06-25 10:53:25
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-06-25 10:51:59
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-06-25 10:51:35
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-06-25 10:50:48
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-06-25 10:50:02
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-06-25 10:49:01
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-06-25 10:48:35
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-06-25 10:47:14
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-06-25 10:46:32
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-06-25 10:45:19
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-06-18 09:36:05
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2021-06-15 14:59:16
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2021-06-15 14:25:16
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-06-09 07:52:31
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2021-06-09 07:51:18
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-05-29 14:43:17
Ma trận chuyển vị
LCN
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2021-04-22 13:49:17
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2021-04-22 13:41:43
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-04-22 13:41:09
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-02-03 10:24:06
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-01-31 23:00:42
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2021-01-31 22:56:53
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2021-01-30 22:56:43
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2021-01-27 18:45:00
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-01-26 22:18:59
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-01-26 10:15:05
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-01-26 10:15:03
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-01-26 10:15:00
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-01-26 10:14:58
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-01-26 10:14:57
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-01-26 10:14:54
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-01-25 22:58:13
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2021-01-25 22:53:31
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2021-01-25 22:52:28
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-01-25 22:48:06
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-01-25 22:32:08
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-01-24 23:56:21
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-01-23 12:25:33
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-01-04 21:51:42
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2021-01-04 21:48:03
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/5
2021-01-04 21:46:21
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/5
2021-01-04 21:45:52
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-01-04 21:43:07
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-01-01 21:35:39
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2021-01-01 21:14:03
Ma trận chuyển vị
Pascal (FPC 3.0.4)
5/5
2020-12-31 15:25:20
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/5
2020-12-31 15:25:10
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-12-31 15:19:46
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/5
2020-12-31 15:18:52
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-12-31 15:18:10
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-12-31 15:17:17
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-12-31 15:11:19
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/5
2020-12-31 15:10:31
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
2/5
2020-12-31 15:06:34
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-12-31 15:06:06
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-12-31 15:04:56
Ma trận chuyển vị
C/C++ (GCC 7.4.0)
2/5