Hiện tại có một số bạn đặt tên nick "rất thiếu thiện chí", admin rất mong các bạn đặt tên nick văn minh, lịch sự để tạo môi trường lành mạnh cùng nhau học tập. Số lượng submit của website có hạn, rất mong các bạn chau chuốt thật kỹ code trước khi submit!

Cộng ma trận

Tổng A+B của hai ma trận cùng kích thước NxM AB được một ma trận cùng kích thước với phần tử trong vị trí tương ứng bằng tổng của hai phần tử tương ứng của mỗi ma trận: (A + B)i,j = Ai,j + Bi,j, với 1 ≤ i ≤ N và 1 ≤ j ≤ M.

Đề bài: Nhập vào hai ma trận có cùng kích thước nxm. Tính tổng hai ma trận đó.
Đầu vào: Dòng đầu tiên chứa 2 số n và m cách nhau bởi dấu cách. n dòng tiếp theo mỗi dòng chứa n số nguyên cách nhau bởi dấu cách là ma trận A, n dòng tiếp theo nữa mỗi dòng chứa m số cách nhau bởi dấu cách là ma trận B.
Đầu ra: Một ma trận là tổng của hai ma trận trên.
Ví dụ:

input:
2 3
1 3 1
1 0 0
0 0 5
7 5 0
output:
1 3 6
8 5 0

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment