Chúc mừng 5 coder mới nhất vừa lên hạng Pro Coder : tuanhth95, sonkk, hieulop1, Phamphu, HikariiWanderingAround -> thử đẳng cấp mới

Cộng ma trận

Tổng A+B của hai ma trận cùng kích thước NxM AB được một ma trận cùng kích thước với phần tử trong vị trí tương ứng bằng tổng của hai phần tử tương ứng của mỗi ma trận: (A + B)i,j = Ai,j + Bi,j, với 1 ≤ i ≤ N và 1 ≤ j ≤ M.

Đề bài: Nhập vào hai ma trận có cùng kích thước nxm. Tính tổng hai ma trận đó.
Đầu vào: Dòng đầu tiên chứa 2 số n và m cách nhau bởi dấu cách. n dòng tiếp theo mỗi dòng chứa n số nguyên cách nhau bởi dấu cách là ma trận A, n dòng tiếp theo nữa mỗi dòng chứa m số cách nhau bởi dấu cách là ma trận B.
Đầu ra: Một ma trận là tổng của hai ma trận trên.
Ví dụ:

input:
2 3
1 3 1
1 0 0
0 0 5
7 5 0
output:
1 3 6
8 5 0

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment