WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Cộng ma trận

Tổng A+B của hai ma trận cùng kích thước NxM AB được một ma trận cùng kích thước với phần tử trong vị trí tương ứng bằng tổng của hai phần tử tương ứng của mỗi ma trận: (A + B)i,j = Ai,j + Bi,j, với 1 ≤ i ≤ N và 1 ≤ j ≤ M.

Đề bài: Nhập vào hai ma trận có cùng kích thước nxm. Tính tổng hai ma trận đó.
Đầu vào: Dòng đầu tiên chứa 2 số n và m cách nhau bởi dấu cách. n dòng tiếp theo mỗi dòng chứa n số nguyên cách nhau bởi dấu cách là ma trận A, n dòng tiếp theo nữa mỗi dòng chứa m số cách nhau bởi dấu cách là ma trận B.
Đầu ra: Một ma trận là tổng của hai ma trận trên.
Ví dụ:

input:
2 3
1 3 1
1 0 0
0 0 5
7 5 0
output:
1 3 6
8 5 0

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment