Hiện tại có một số bạn đặt tên nick "rất thiếu thiện chí", admin rất mong các bạn đặt tên nick văn minh, lịch sự để tạo môi trường lành mạnh cùng nhau học tập. Số lượng submit của website có hạn, rất mong các bạn chau chuốt thật kỹ code trước khi submit!

Lượng mưa trung bình

Đề bài: Đài khí tượng thủy văn Việt Nam đang thống kê lượng mưa của một số tháng để dự báo thời tiết trong thời gian sắp tới. Hãy tìm và in ra thứ tự các tháng có lượng mưa lớn hơn lượng mưa trung bình của các tháng được thống kê. Đơn vị của lượng mưa tính là mm.
Đầu vào: Dòng đầu tiên là số nguyên n. Dòng thứ 2 là mảng n số nguyên, các số cách nhau bởi dấu cách.
Đầu ra: Một dòng chứa thứ tự của các tháng có lượng mưa lớn hơn lượng mưa trung bình, mỗi số cách nhau bởi dấu cách. Nếu không tìm ra tháng nào có lượng mưa lớn hơn lượng mưa trung bình thì in “NOT FOUND”
Ví dụ:

input:
3
1 3 2
output:
2

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

16 Comments

Add a Comment