Số lượng submit của website có hạn. Rất mong các bạn chau chuốt thật kỹ code trước khi submit!

Max 3

Đề bài: Nhập vào 3 số nguyên, tìm và in ra số lớn nhất trong 3 số.
Đầu vào: Một dòng chứa 3 số nguyên cách nhau bởi dấu cách.
Đầu ra: Một số là số lớn nhất trong 3 số.

(Mình đã thêm 3 test case cho bài này, các bạn đã làm qua rồi có thể thử lại, rất có thể bạn sẽ sai đó).

Ví dụ:

input:
4 2 6
output:
6

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

14 Comments

Add a Comment