WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Trung bình cộng đường chéo chính

Ma trận vuông là ma trận có số hàng và số cột bằng nhau. Ma trận NxN còn gọi là ma trận vuông bậc N. Các phần tử aii tạo thành đường chéo chính của ma trận vuông. (Đường chéo từ trái sang phải, từ trên xuống dưới).

Đề bài: Nhập vào một ma trận vuông bậc n. Tính trung bình cộng của đường chéo chính.
Đầu vào: Dòng đầu tiên chứa số n. n dòng tiếp theo mỗi dòng chứa n số nguyên cách nhau bởi dấu cách.
Đầu ra: Một số duy nhât là trung bình cần tính. Kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân.
Ví dụ:

input:
2
3 5
1 7
output:
5.00

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment