BÀI TẬP CỦA CÁC THẦY CÔ ĐƯA LÊN ĐÃ ĐƯỢC DI CHUYỂN TỚI MENU "BÀI TẬP CỦA GV"

Bảng chấm code Trung bình cộng đường chéo chính

Thời gian
Bài
Tài khoản
Ngôn ngữ
Kết quả
2020-09-06 19:48:05
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-08-25 16:36:50
Trung bình cộng đường chéo chính
C# (Mono 6.6.0.16)
5/5
2020-08-15 11:51:35
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-08-15 11:41:24
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-08-15 11:40:21
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-08-09 20:39:46
Trung bình cộng đường chéo chính
Pascal (FPC 3.0.4)
5/5
2020-08-09 18:00:20
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-08-09 17:56:12
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/5
2020-07-09 21:40:34
Trung bình cộng đường chéo chính
IUH
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-07-05 11:33:11
Trung bình cộng đường chéo chính
Pascal (FPC 3.0.4)
5/5
2020-07-05 11:32:42
Trung bình cộng đường chéo chính
Pascal (FPC 3.0.4)
0/5
2020-07-04 11:15:13
Trung bình cộng đường chéo chính
Pascal (FPC 3.0.4)
5/5
2020-07-04 11:14:53
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-07-01 20:52:05
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-07-01 20:51:44
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-07-01 20:34:34
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-07-01 20:33:37
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-07-01 20:32:28
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-07-01 20:27:22
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-07-01 20:25:55
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-07-01 20:24:21
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-07-01 20:16:59
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-07-01 20:15:05
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-07-01 20:14:19
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-07-01 20:10:20
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-06-30 20:33:52
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-06-21 22:58:24
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-06-21 22:57:59
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-06-21 22:57:37
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-06-21 22:56:59
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/5
2020-06-21 22:56:29
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-06-10 21:38:24
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-06-10 21:37:01
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/5
2020-06-10 21:36:08
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/5
2020-06-10 21:35:24
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/5
2020-06-10 21:34:09
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/5
2020-06-10 21:33:41
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-06-10 13:33:32
Trung bình cộng đường chéo chính
Pascal (FPC 3.0.4)
5/5
2020-06-10 13:32:52
Trung bình cộng đường chéo chính
Pascal (FPC 3.0.4)
0/5
2020-06-10 13:22:49
Trung bình cộng đường chéo chính
Pascal (FPC 3.0.4)
2/5
2020-06-10 13:22:18
Trung bình cộng đường chéo chính
Pascal (FPC 3.0.4)
0/5
2020-06-10 13:18:33
Trung bình cộng đường chéo chính
Pascal (FPC 3.0.4)
2/5
2020-06-07 21:30:15
Trung bình cộng đường chéo chính
Pascal (FPC 3.0.4)
2/5
2020-06-07 21:29:42
Trung bình cộng đường chéo chính
Pascal (FPC 3.0.4)
0/5
2020-06-07 21:28:32
Trung bình cộng đường chéo chính
Pascal (FPC 3.0.4)
1/5
2020-05-18 11:31:33
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-05-14 17:42:55
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-05-11 23:32:09
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-04-26 20:14:40
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-04-25 12:20:29
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-04-25 12:18:24
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/5
2020-04-25 12:17:27
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-04-10 15:59:57
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-04-09 18:56:34
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-04-09 18:54:08
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/5
2020-04-09 08:46:04
Trung bình cộng đường chéo chính
Java (OpenJDK 13.0.1)
5/5
2020-04-04 10:39:21
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-04-04 10:37:37
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/5
2020-04-01 20:18:00
Trung bình cộng đường chéo chính
C# (Mono 6.6.0.16)
5/5
2020-03-26 19:23:17
Trung bình cộng đường chéo chính
Python (3.8.1)
5/5
2020-03-26 13:24:27
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-03-26 13:23:39
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-03-23 19:47:14
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-03-04 17:04:10
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-03-04 17:01:22
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-03-02 22:08:40
Trung bình cộng đường chéo chính
Java (OpenJDK 13.0.1)
5/5
2020-03-02 14:54:12
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5