WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Bảng chấm code Trung bình cộng đường chéo chính

Thời gian
Bài
Tài khoản
Ngôn ngữ
Kết quả
2021-09-12 01:44:12
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-06-27 10:27:23
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2021-06-25 11:15:24
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2021-06-25 11:13:58
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/5
2021-06-25 11:13:30
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-06-25 11:13:16
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-06-20 21:37:20
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2021-06-20 21:35:58
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/5
2021-06-20 21:35:32
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/5
2021-06-20 21:34:58
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/5
2021-06-20 21:17:40
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/5
2021-06-19 08:40:29
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2021-06-19 08:39:57
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/5
2021-06-19 08:39:29
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/5
2021-06-19 08:38:37
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-06-09 07:56:47
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2021-06-09 07:56:17
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-05-29 15:17:19
Trung bình cộng đường chéo chính
LCN
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2021-04-22 15:14:07
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2021-04-22 15:13:43
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-04-22 15:11:13
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/5
2021-04-22 15:10:28
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-04-22 15:09:31
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-04-22 15:08:41
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-03-08 07:27:22
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-02-04 00:47:00
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-02-03 22:57:59
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-02-03 22:53:49
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2021-02-03 10:25:07
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-02-03 01:10:14
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-02-03 01:10:08
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-02-02 22:12:28
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-02-01 22:53:32
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-02-01 22:51:54
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2021-02-01 22:50:38
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-02-01 22:48:00
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-01-31 23:01:37
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-01-31 22:57:02
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2021-01-27 22:38:24
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-01-26 10:16:13
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-01-26 10:16:11
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-01-26 10:16:09
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2021-01-01 22:08:54
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-12-31 15:30:45
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-12-31 15:21:30
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-12-31 15:03:50
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-12-31 15:03:02
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-12-31 15:02:55
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
2/5
2020-12-31 14:46:28
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-12-31 14:45:12
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-12-31 14:34:11
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-12-31 14:31:51
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-12-31 14:27:23
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-12-31 14:25:13
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-12-31 14:20:35
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-12-31 14:18:54
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-12-31 14:17:46
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/5
2020-12-31 14:17:18
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/5
2020-12-31 14:13:41
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
2/5
2020-12-31 14:07:21
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-12-31 14:03:11
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-12-31 14:02:13
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-12-31 14:01:19
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-12-31 14:00:02
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-12-31 13:59:55
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
2/5
2020-12-31 13:59:35
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-12-31 13:57:38
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-12-31 13:51:26
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-12-31 13:51:01
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-12-31 13:47:29
Trung bình cộng đường chéo chính
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/5