Chúc mừng 5 coder mới nhất vừa lên hạng Pro Coder : Ryo, NightFury, tuanhth95, sonkk, hieulop1 -> thử đẳng cấp mới
Lỗi tiếng việt với Python, IN Queue và Processing đã được khắc phục. Các bạn làm bài nếu còn bị thì comment để admin biết nhé.

Tam giác

Đề bài: Viết chương trình nhập vào 3 số a, b, c. Kiểm tra xem a, b, c có phải là 3 cạnh của tam giác không? Nếu là 3 cạnh của tam giác thì tính diện tích của tam giác theo công thức: S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} với p là nửa chu vi tam giác. p = \frac{a+b+c}{2}
Đầu vào: Một dòng gồm 3 số cách nhau bởi dấu cách.
Đầu ra:
1/ Nếu 3 cạnh tạo thành tam giác, in ra một dòng gồm 2 số cách nhau bởi dấu cách là chu vi và diện tích tam giác. Làm tròn đến 2 chữ số thập phân.
2/ Nếu 3 cạnh không tạo thành tam giác, in ra chữ “NO”.

Ví dụ:

input:
3 4 5
output:
12.00 6.00

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

20 Comments

Add a Comment