BÀI TẬP CỦA CÁC THẦY CÔ ĐƯA LÊN ĐÃ ĐƯỢC DI CHUYỂN TỚI MENU "BÀI TẬP CỦA GV"

Tam giác

Đề bài: Viết chương trình nhập vào 3 số a, b, c. Kiểm tra xem a, b, c có phải là 3 cạnh của tam giác không? Nếu là 3 cạnh của tam giác thì tính diện tích của tam giác theo công thức: S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} với p là nửa chu vi tam giác. p = \frac{a+b+c}{2}
Đầu vào: Một dòng gồm 3 số cách nhau bởi dấu cách.
Đầu ra:
1/ Nếu 3 cạnh tạo thành tam giác, in ra một dòng gồm 2 số cách nhau bởi dấu cách là chu vi và diện tích tam giác. Làm tròn đến 2 chữ số thập phân.
2/ Nếu 3 cạnh không tạo thành tam giác, in ra chữ “NO”.

Ví dụ:

input:
3 4 5
output:
12.00 6.00

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

22 Comments

Add a Comment