WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Tam giác

Đề bài: Viết chương trình nhập vào 3 số a, b, c. Kiểm tra xem a, b, c có phải là 3 cạnh của tam giác không? Nếu là 3 cạnh của tam giác thì tính diện tích của tam giác theo công thức: S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} với p là nửa chu vi tam giác. p = \frac{a+b+c}{2}
Đầu vào: Một dòng gồm 3 số cách nhau bởi dấu cách.
Đầu ra:
1/ Nếu 3 cạnh tạo thành tam giác, in ra một dòng gồm 2 số cách nhau bởi dấu cách là chu vi và diện tích tam giác. Làm tròn đến 2 chữ số thập phân.
2/ Nếu 3 cạnh không tạo thành tam giác, in ra chữ “NO”.

Ví dụ:

input:
3 4 5
output:
12.00 6.00

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

22 Comments

Add a Comment