Hiện tại có một số bạn đặt tên nick "rất thiếu thiện chí", admin rất mong các bạn đặt tên nick văn minh, lịch sự để tạo môi trường lành mạnh cùng nhau học tập. Số lượng submit của website có hạn, rất mong các bạn chau chuốt thật kỹ code trước khi submit!

Đếm số lượng số nâng cao

Đề bài: Cho một mảng n số nguyên. Đếm xem trong mảng có bao nhiêu số khác nhau và mỗi số xuất hiện bao nhiêu lần trong mảng. Các số trong mảng có độ lớn từ 0 đến 1000. n <= 100.
Đầu vào: Dòng đầu tiên là số nguyên n. Dòng thứ 2 là mảng n số nguyên, các số cách nhau bởi dấu cách.
Đầu ra: Dòng đầu tiên chứa số m là số lượng số khác nhau, m dòng tiếp theo mỗi dòng chứa 2 số cách nhau bởi dấu cách lần lượt là số đó và số lượng xuất hiện của số đó. m dòng này xuất hiện theo thứ tự sao cho các số có thứ tự đúng như dãy ban đầu.
Ví dụ:

input:
4
4 3 3 2
output:
3
4 1
3 2
2 1

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

12 Comments

Add a Comment