BÀI TẬP CỦA CÁC THẦY CÔ ĐƯA LÊN ĐÃ ĐƯỢC DI CHUYỂN TỚI MENU "BÀI TẬP CỦA GV"

Phương trình bậc 2

Đề bài: Hãy lập trình chương trình giải phương trình bậc 2: ax^{2} + bx + c = 0 với a, b, c nhập từ bàn phím.
Đầu vào: Một dòng gồm 3 số cách nhau bởi dấu cách.
Đầu ra: In ra cho các trường hợp.
1/ “VSN” – Nếu phương trình vô số nghiệm
2/ “VN” – Nếu phương trình vô nghiệm
3/ “x = 2.00” – Nếu phương trình có một nghiệm (Nghiệm 2).
4/ Nếu phương trình có 2 nghiệm, in 2 nghiệm đó trên một dòng và cách nhau bởi dấu cách. Nghiệm nhỏ in trước, nghiệm lớn in sau.
Các nghiệm được làm tròn tới 2 chữ số thập phân.

Ví dụ:

input:
1 -2 1
output:
x = 1.00

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

57 Comments

Add a Comment