WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Phương trình bậc 2

Đề bài: Hãy lập trình chương trình giải phương trình bậc 2: ax^{2} + bx + c = 0 với a, b, c nhập từ bàn phím.
Đầu vào: Một dòng gồm 3 số cách nhau bởi dấu cách.
Đầu ra: In ra cho các trường hợp.
1/ “VSN” – Nếu phương trình vô số nghiệm
2/ “VN” – Nếu phương trình vô nghiệm
3/ “x = 2.00” – Nếu phương trình có một nghiệm (Nghiệm 2).
4/ Nếu phương trình có 2 nghiệm, in 2 nghiệm đó trên một dòng và cách nhau bởi dấu cách. Nghiệm nhỏ in trước, nghiệm lớn in sau.
Các nghiệm được làm tròn tới 2 chữ số thập phân.

Ví dụ:

input:
1 -2 1
output:
x = 1.00

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

61 Comments

Add a Comment