WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Số chính phương trong mảng

Đề bài: Cho một mảng n số nguyên. Tìm và in ra các số chính phương trong mảng.
Đầu vào: Dòng đầu tiên là số nguyên n. Dòng thứ 2 là mảng n số nguyên, các số cách nhau bởi dấu cách.
Đầu ra: Một dòng gồm nhiều số cách nhau bởi dấu cách là các số chính phương trong mảng. Các số này theo thứ tự như thứ tự trong mảng ban đầu. Nếu dãy không có số chính phương, in ra “NOT FOUND”
Ví dụ:

input:
3
4 3 2
output:
4

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

12 Comments

Add a Comment