BÀI TẬP CỦA CÁC THẦY CÔ ĐƯA LÊN ĐÃ ĐƯỢC DI CHUYỂN TỚI MENU "BÀI TẬP CỦA GV"

Số chính phương trong mảng

Đề bài: Cho một mảng n số nguyên. Tìm và in ra các số chính phương trong mảng.
Đầu vào: Dòng đầu tiên là số nguyên n. Dòng thứ 2 là mảng n số nguyên, các số cách nhau bởi dấu cách.
Đầu ra: Một dòng gồm nhiều số cách nhau bởi dấu cách là các số chính phương trong mảng. Các số này theo thứ tự như thứ tự trong mảng ban đầu. Nếu dãy không có số chính phương, in ra “NOT FOUND”
Ví dụ:

input:
3
4 3 2
output:
4

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

12 Comments

Add a Comment