Chúc mừng 5 coder mới nhất vừa lên hạng Pro Coder : tuanhth95, sonkk, hieulop1, Phamphu, HikariiWanderingAround -> thử đẳng cấp mới

Bảng chấm code

Thời gian
Bài
Tài khoản
Ngôn ngữ
Kết quả
2020-04-08 17:38:04
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
10/10
2020-04-08 17:35:17
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
8/10
2020-04-08 17:33:42
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
8/10
2020-04-08 17:32:37
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
8/10
2020-04-08 17:29:13
Kiểm tra chuỗi toàn số
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/4
2020-04-08 17:28:37
Kiểm tra chuỗi toàn số
C/C++ (GCC 7.4.0)
2/4
2020-04-08 17:26:51
Kiểm tra chuỗi toàn số
C/C++ (GCC 7.4.0)
2/4
2020-04-08 17:24:37
Cộng số lớn
C# (Mono 6.6.0.16)
1/1
2020-04-08 17:23:45
Kiểm tra chuỗi toàn số
C/C++ (GCC 7.4.0)
2/4
2020-04-08 17:22:05
Kiểm tra chuỗi toàn số
C/C++ (GCC 7.4.0)
2/4
2020-04-08 17:19:16
Kiểm tra chuỗi toàn số
C/C++ (GCC 7.4.0)
2/4
2020-04-08 16:57:39
Đếm số lần xuất hiện của chuỗi
C# (Mono 6.6.0.16)
4/4
2020-04-08 16:57:07
Đếm số lần xuất hiện của chuỗi
C# (Mono 6.6.0.16)
0/4
2020-04-08 16:56:42
Đếm số lần xuất hiện của chuỗi
C# (Mono 6.6.0.16)
0/4
2020-04-08 16:47:41
Đếm số lần xuất hiện của ký tự
C# (Mono 6.6.0.16)
3/3
2020-04-08 16:24:28
Đếm số lần xuất hiện của ký tự
C# (Mono 6.6.0.16)
2/3
2020-04-08 16:19:56
Đếm số lần xuất hiện của ký tự
C# (Mono 6.6.0.16)
1/3
2020-04-08 16:12:45
Chuyển về chữ thường chữ hoa
C# (Mono 6.6.0.16)
3/3
2020-04-08 16:02:36
Chuyển về chữ thường chữ hoa
C# (Mono 6.6.0.16)
0/3
2020-04-08 15:55:12
Chuyển về chữ thường chữ hoa
C# (Mono 6.6.0.16)
0/3
2020-04-08 15:54:38
Chuyển về chữ thường chữ hoa
C# (Mono 6.6.0.16)
0/3
2020-04-08 15:54:00
Chuyển về chữ thường chữ hoa
C# (Mono 6.6.0.16)
0/3
2020-04-08 15:40:25
Tính tổng 2 số
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-04-08 15:39:28
Tổng các số từ 1 đến n
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-04-08 15:33:31
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/1
2020-04-08 15:32:51
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/1
2020-04-08 15:32:25
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2020-04-08 15:32:17
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2020-04-08 15:30:41
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2020-04-08 15:30:14
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2020-04-08 12:22:26
In các số từ 1 đến n
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/3
2020-04-08 12:21:58
In các số từ 1 đến n
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2020-04-08 12:17:27
Rút tiền từ ATM năm 2050
C/C++ (GCC 7.4.0)
6/6
2020-04-08 12:16:55
Rút tiền từ ATM năm 2050
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/6
2020-04-08 12:16:21
Rút tiền từ ATM năm 2050
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/6
2020-04-08 12:15:52
Rút tiền từ ATM năm 2050
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/6
2020-04-08 12:15:28
Rút tiền từ ATM năm 2050
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/6
2020-04-08 12:15:11
Rút tiền từ ATM năm 2050
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/6
2020-04-08 10:56:02
Cước điện thoại
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-04-08 10:55:24
Cước điện thoại
C/C++ (GCC 7.4.0)
2/5
2020-04-08 10:52:37
Cước điện thoại
C/C++ (GCC 7.4.0)
2/5
2020-04-08 10:52:09
Cước điện thoại
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-04-08 10:48:02
Cước điện thoại
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-04-08 10:45:31
Cước điện thoại
C/C++ (GCC 7.4.0)
2/5
2020-04-08 10:44:08
Cước điện thoại
C/C++ (GCC 7.4.0)
2/5
2020-04-08 10:43:07
Cước điện thoại
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-04-08 09:24:45
Số lần xuất hiện nhiều nhất
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-04-08 09:09:13
Số lần xuất hiện nhiều nhất
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-04-08 09:06:24
Số ngày của tháng
C/C++ (GCC 7.4.0)
15/15
2020-04-08 09:05:37
Số lần xuất hiện nhiều nhất
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-04-08 09:02:51
Số lần xuất hiện nhiều nhất
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-04-08 08:51:42
Tam giác
C/C++ (GCC 7.4.0)
10/10
2020-04-08 08:51:13
Tam giác
C/C++ (GCC 7.4.0)
6/10
2020-04-08 08:50:28
Tam giác
C/C++ (GCC 7.4.0)
6/10
2020-04-08 08:49:51
Tam giác
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/10
2020-04-08 07:43:37
Tổng hàng, tổng cột của ma trận
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/5
2020-04-08 07:37:19
Đổi hệ thập phân sang hệ nhị phân
Java (OpenJDK 13.0.1)
6/6
2020-04-08 07:29:26
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2020-04-08 07:29:06
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2020-04-07 22:53:49
Phương trình bậc 2
C/C++ (GCC 7.4.0)
10/10
2020-04-07 22:52:13
Phương trình bậc 2
C/C++ (GCC 7.4.0)
7/10
2020-04-07 22:40:13
Max 4
C/C++ (GCC 7.4.0)
7/7
2020-04-07 22:38:53
Max 3
C/C++ (GCC 7.4.0)
10/10
2020-04-07 22:31:59
Max 2
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/3
2020-04-07 22:31:46
Max 2
C/C++ (GCC 7.4.0)
2/3
2020-04-07 22:29:19
Max 2
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2020-04-07 22:26:56
Giờ phút giây
C/C++ (GCC 7.4.0)
8/8
2020-04-07 22:26:37
Giờ phút giây
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/8
2020-04-07 22:22:30
Ngày tháng năm
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/3
2020-04-07 22:18:56
Hình cầu
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5