Chúc mừng 5 coder mới nhất vừa lên hạng Pro Coder : Ryo, NightFury, tuanhth95, sonkk, hieulop1 -> thử đẳng cấp mới
Thông báo website hỗ trợ thêm ngôn ngữ PHP. Các bạn có thể xem hướng dẫn code PHP tại đây: https://chamcode.net/huong-dan-nop-bai/#php

Bảng chấm code

Thời gian
Bài
Tài khoản
Ngôn ngữ
Kết quả
2020-02-15 13:13:03
Tìm UCLN, BCNN
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2020-02-15 13:12:48
Tìm UCLN, BCNN
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2020-02-15 12:48:55
Tổng hiệu tích thương
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/3
2020-02-15 12:48:19
Tổng hiệu tích thương
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2020-02-15 12:44:00
Tính tổng 2 số
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-02-15 12:41:04
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/1
2020-02-15 12:37:06
Tính tổng 2 số nâng cao
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-02-15 12:27:45
Hình cầu
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-02-15 12:27:24
Hình cầu
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-02-15 12:25:58
Hình cầu
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-02-15 12:25:24
Hình cầu
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-02-15 12:24:36
Hình cầu
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-02-15 12:22:45
Hình cầu
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-02-15 12:19:24
Hình cầu
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-02-15 10:14:04
Rút tiền từ ATM năm 2050
C/C++ (GCC 7.4.0)
6/6
2020-02-15 10:02:04
Rút tiền từ ATM năm 2050
C/C++ (GCC 7.4.0)
6/6
2020-02-15 09:37:40
Tổng với số đảo ngược
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-02-15 09:27:56
Tổng với số đảo ngược
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-02-15 09:27:36
Tổng với số đảo ngược
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-02-15 09:27:12
Tổng với số đảo ngược
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-02-15 09:21:32
Tổng với số đảo ngược
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-02-15 08:58:00
Thừa số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-02-15 08:49:48
Thừa số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/5
2020-02-15 08:15:25
Tổng với số đảo ngược
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-02-15 08:13:18
Tổng với số đảo ngược
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-02-14 23:29:02
Chu vi, diện tích HCN
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/5
2020-02-14 23:28:43
Chu vi, diện tích HCN
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-02-14 23:24:52
Chu vi, diện tích HCN
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-02-14 23:24:37
Chu vi, diện tích HCN
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-02-14 23:21:58
Chu vi, diện tích HCN
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/5
2020-02-14 23:21:26
In các số từ 1 đến n
C# (Mono 6.6.0.16)
0/3
2020-02-14 23:21:06
In các số từ 1 đến n
C# (Mono 6.6.0.16)
0/3
2020-02-14 23:20:49
In các số từ 1 đến n
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2020-02-14 23:20:29
In các số từ 1 đến n
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2020-02-14 23:12:51
In các số từ 1 đến n
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2020-02-14 23:12:04
Giờ phút giây
C/C++ (GCC 7.4.0)
8/8
2020-02-14 23:02:22
Giờ phút giây
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/8
2020-02-14 23:00:51
Giờ phút giây
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/8
2020-02-14 22:40:06
In các số từ 1 đến n
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2020-02-14 22:38:43
In các số từ 1 đến n
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2020-02-14 22:38:31
In các số từ 1 đến n
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2020-02-14 22:02:47
Rút tiền từ ATM năm 2050
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/6
2020-02-14 22:00:31
Hình cầu
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/5
2020-02-14 21:47:00
In các số từ 1 đến n
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2020-02-14 21:46:38
In các số từ 1 đến n
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2020-02-14 20:50:28
Đếm số lượng số
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-02-14 20:41:14
Ba số lớn nhất
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/4
2020-02-14 20:40:32
Ba số lớn nhất
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/4
2020-02-14 20:39:29
Nhập xuất chuỗi
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-02-14 20:36:37
Sắp xếp mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/4
2020-02-14 20:35:32
Sắp xếp mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
2/4
2020-02-14 20:34:44
Sắp xếp mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/4
2020-02-14 20:34:27
Sắp xếp mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/4
2020-02-14 20:30:03
Tách âm dương trong mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/4
2020-02-14 20:25:57
Tách âm dương trong mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
2/4
2020-02-14 20:25:42
Tách âm dương trong mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/4
2020-02-14 20:24:28
Tách âm dương trong mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/4
2020-02-14 20:23:49
Tách âm dương trong mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/4
2020-02-14 20:21:57
Tách âm dương trong mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/4
2020-02-14 20:21:41
Tách âm dương trong mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/4
2020-02-14 20:20:53
Tách âm dương trong mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/4
2020-02-14 20:15:29
Số âm lớn nhất trong mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/4
2020-02-14 20:14:53
Số âm lớn nhất trong mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/4
2020-02-14 20:11:08
Số âm lớn nhất trong mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/4
2020-02-14 20:10:43
Số âm lớn nhất trong mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/4
2020-02-14 20:09:27
Số âm lớn nhất trong mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/4
2020-02-14 20:01:26
Số chính phương trong mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/4
2020-02-14 20:00:47
Số chính phương trong mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/4
2020-02-14 19:59:30
Số chính phương trong mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
2/4
2020-02-14 19:58:09
Số chính phương trong mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/4