Chúc mừng 5 coder mới nhất vừa lên hạng Pro Coder : tuanhth95, sonkk, hieulop1, Phamphu, HikariiWanderingAround -> thử đẳng cấp mới

Bảng chấm code

Thời gian
Bài
Tài khoản
Ngôn ngữ
Kết quả
2020-04-08 22:15:58
Đổi hệ thập phân sang hệ nhị phân
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/6
2020-04-08 22:14:18
Đổi hệ thập phân sang hệ nhị phân
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/6
2020-04-08 22:12:52
Số đảo ngược
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/5
2020-04-08 22:06:26
Trung bình các số nguyên tố nhỏ hơn k
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-04-08 22:00:12
Số lần xuất hiện nhiều nhất
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-04-08 21:57:08
Tính tổng 2 số
NVC
Java (OpenJDK 13.0.1)
5/5
2020-04-08 21:55:55
Tính tổng 2 số
NVC
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-04-08 21:54:53
Tính tổng 2 số
NVC
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-04-08 21:50:58
Hello World
NVC
Java (OpenJDK 13.0.1)
1/1
2020-04-08 21:50:49
Hello World
NVC
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/1
2020-04-08 21:50:01
Số Fibonaci thứ n
C/C++ (GCC 7.4.0)
6/7
2020-04-08 21:49:05
Hello World
NVC
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/1
2020-04-08 21:48:02
Hello World
NVC
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/1
2020-04-08 21:46:57
Trung bình các số nguyên tố nhỏ hơn k
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-04-08 21:45:45
Hello World
NVC
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/1
2020-04-08 21:44:47
Hello World
NVC
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/1
2020-04-08 21:43:56
Hello World
NVC
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/1
2020-04-08 21:42:54
Hello World
NVC
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/1
2020-04-08 21:42:42
Hello World
NVC
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/1
2020-04-08 21:39:18
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
8/8
2020-04-08 21:33:16
Niệm thần chú
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2020-04-08 21:32:07
Niệm thần chú
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2020-04-08 21:20:49
Các số nguyên tố nhỏ hơn k
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-04-08 21:18:00
Các số nguyên tố nhỏ hơn k
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-04-08 21:04:07
Kiểm tra mảng đối xứng
C/C++ (GCC 7.4.0)
6/6
2020-04-08 21:00:20
Đếm số lần xuất hiện của chuỗi
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/4
2020-04-08 20:59:46
Đếm số lần xuất hiện của chuỗi
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/4
2020-04-08 20:59:19
Đếm số lần xuất hiện của chuỗi
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/4
2020-04-08 20:59:02
Đếm số lần xuất hiện của chuỗi
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/4
2020-04-08 20:49:24
Kiểm tra mảng tăng dần
C/C++ (GCC 7.4.0)
6/6
2020-04-08 20:48:58
Kiểm tra mảng tăng dần
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/6
2020-04-08 20:26:09
Số lần xuất hiện nhiều nhất
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/5
2020-04-08 20:22:19
Thừa số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-04-08 20:02:17
Đếm số lần xuất hiện của ký tự
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/3
2020-04-08 20:01:50
Niệm thần chú
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2020-04-08 20:01:47
Đếm số lần xuất hiện của ký tự
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2020-04-08 20:01:37
Niệm thần chú
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2020-04-08 20:01:33
Đếm số lần xuất hiện của ký tự
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2020-04-08 20:01:07
Niệm thần chú
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2020-04-08 20:00:42
Niệm thần chú
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2020-04-08 20:00:12
Đếm số lần xuất hiện của ký tự
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2020-04-08 20:00:11
Niệm thần chú
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2020-04-08 19:59:56
Niệm thần chú
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2020-04-08 19:57:30
Tách tên người
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/3
2020-04-08 19:57:13
Tách tên người
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2020-04-08 19:56:26
Tách tên người
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2020-04-08 19:55:51
Tách tên người
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2020-04-08 19:55:38
Tách tên người
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2020-04-08 19:31:16
Giờ phút giây
C/C++ (GCC 7.4.0)
8/8
2020-04-08 19:21:16
Chuyển về chữ thường chữ hoa
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/3
2020-04-08 19:04:00
Thừa số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
2/5
2020-04-08 18:44:34
Thừa số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/5
2020-04-08 18:33:01
Thừa số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/5
2020-04-08 18:25:10
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
10/10
2020-04-08 18:23:31
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
7/10
2020-04-08 18:16:19
Chuyển về chữ thường chữ hoa
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2020-04-08 18:15:30
Chuyển về chữ thường chữ hoa
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2020-04-08 18:12:31
Giờ phút giây
C/C++ (GCC 7.4.0)
8/8
2020-04-08 18:12:01
Giờ phút giây
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/8
2020-04-08 18:09:45
Max 2
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/3
2020-04-08 18:09:40
Đếm số lần xuất hiện của chuỗi
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/4
2020-04-08 18:09:19
Đếm số lần xuất hiện của chuỗi
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/4
2020-04-08 18:08:25
Giờ phút giây
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/8
2020-04-08 18:07:05
Giờ phút giây
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/8
2020-04-08 18:06:57
Giờ phút giây
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/8
2020-04-08 18:04:45
Đếm số lần xuất hiện của chuỗi
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/4
2020-04-08 17:44:43
Dãy nhị phân
C# (Mono 6.6.0.16)
4/4
2020-04-08 17:42:34
Dãy nhị phân
C# (Mono 6.6.0.16)
0/4
2020-04-08 17:42:02
Tách tên người
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/3
2020-04-08 17:40:49
Tách tên người
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3