Chúc mừng 5 coder mới nhất vừa lên hạng Pro Coder : Ryo, NightFury, tuanhth95, sonkk, hieulop1 -> thử đẳng cấp mới
Thông báo website hỗ trợ thêm ngôn ngữ PHP. Các bạn có thể xem hướng dẫn code PHP tại đây: https://chamcode.net/huong-dan-nop-bai/#php

Bảng chấm code

Thời gian
Bài
Tài khoản
Ngôn ngữ
Kết quả
2020-02-15 20:32:16
Đếm số lượng số
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-02-15 20:32:08
Tổng hiệu tích thương
JavaScript (Node.js 12.14.0)
0/3
2020-02-15 20:31:49
Tổng hiệu tích thương
JavaScript (Node.js 12.14.0)
0/3
2020-02-15 20:31:22
Tổng hiệu tích thương
JavaScript (Node.js 12.14.0)
0/3
2020-02-15 20:23:38
Tính tổng 2 số
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-02-15 20:23:11
Tính tổng 2 số
JavaScript (Node.js 12.14.0)
0/5
2020-02-15 20:22:40
Tính tổng 2 số
JavaScript (Node.js 12.14.0)
0/5
2020-02-15 18:57:19
Niệm thần chú
Pascal (FPC 3.0.4)
0/3
2020-02-15 18:54:50
Tổng các số từ 1 đến n
Pascal (FPC 3.0.4)
5/5
2020-02-15 18:54:16
Tổng các số từ 1 đến n
Pascal (FPC 3.0.4)
4/5
2020-02-15 18:51:40
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/1
2020-02-15 18:47:25
In các số từ 1 đến n
Pascal (FPC 3.0.4)
3/3
2020-02-15 18:47:08
In các số từ 1 đến n
Pascal (FPC 3.0.4)
0/3
2020-02-15 18:34:20
Giờ phút giây
C/C++ (GCC 7.4.0)
8/8
2020-02-15 18:11:19
Ngày tháng năm
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/3
2020-02-15 18:10:21
Ngày tháng năm
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/3
2020-02-15 18:05:13
Chu vi, diện tích HCN
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-02-15 18:04:00
Chu vi, diện tích HCN
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/5
2020-02-15 18:03:09
Chu vi, diện tích HCN
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-02-15 18:02:54
Chu vi, diện tích HCN
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-02-15 18:01:49
Chu vi, diện tích HCN
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-02-15 18:01:00
Chu vi, diện tích HCN
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/5
2020-02-15 18:00:11
Chu vi, diện tích HCN
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/5
2020-02-15 17:58:30
Chu vi, diện tích HCN
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/5
2020-02-15 17:58:03
Chu vi, diện tích HCN
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-02-15 17:54:01
Tính số mũ
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/4
2020-02-15 16:13:55
Tổng nghịch đảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-02-15 15:59:24
Số âm lớn nhất trong mảng
Pascal (FPC 3.0.4)
4/4
2020-02-15 15:57:54
Số âm lớn nhất trong mảng
Pascal (FPC 3.0.4)
3/4
2020-02-15 15:47:00
Trung bình cộng của mảng
Pascal (FPC 3.0.4)
4/4
2020-02-15 15:44:54
Trung bình cộng của mảng
Pascal (FPC 3.0.4)
0/4
2020-02-15 15:44:40
Trung bình cộng của mảng
Pascal (FPC 3.0.4)
0/4
2020-02-15 15:42:15
Trung bình cộng của mảng
Pascal (FPC 3.0.4)
0/4
2020-02-15 15:41:21
Trung bình cộng của mảng
Pascal (FPC 3.0.4)
0/4
2020-02-15 15:40:57
Trung bình cộng của mảng
Pascal (FPC 3.0.4)
0/4
2020-02-15 15:40:12
Trung bình cộng của mảng
Pascal (FPC 3.0.4)
0/4
2020-02-15 15:35:33
Rút tiền từ ATM năm 2050
C/C++ (GCC 7.4.0)
6/6
2020-02-15 15:16:09
Giờ phút giây
Pascal (FPC 3.0.4)
7/8
2020-02-15 15:08:17
Giờ phút giây
Pascal (FPC 3.0.4)
7/8
2020-02-15 15:07:52
Giờ phút giây
Pascal (FPC 3.0.4)
0/8
2020-02-15 15:07:21
Giờ phút giây
Pascal (FPC 3.0.4)
0/8
2020-02-15 15:04:22
Giờ phút giây
Pascal (FPC 3.0.4)
0/8
2020-02-15 15:03:57
Giờ phút giây
Pascal (FPC 3.0.4)
0/8
2020-02-15 15:03:21
Giờ phút giây
Pascal (FPC 3.0.4)
0/8
2020-02-15 15:02:55
Giờ phút giây
Pascal (FPC 3.0.4)
0/8
2020-02-15 15:02:17
Giờ phút giây
Pascal (FPC 3.0.4)
0/8
2020-02-15 15:01:12
Giờ phút giây
Pascal (FPC 3.0.4)
0/8
2020-02-15 15:00:39
Giờ phút giây
Pascal (FPC 3.0.4)
0/8
2020-02-15 15:00:03
Giờ phút giây
Pascal (FPC 3.0.4)
0/8
2020-02-15 14:59:59
Giờ phút giây
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/8
2020-02-15 14:50:59
Ngày tháng năm
Pascal (FPC 3.0.4)
3/3
2020-02-15 14:46:39
Ngày tháng năm
Pascal (FPC 3.0.4)
0/3
2020-02-15 14:45:00
Ngày tháng năm
Pascal (FPC 3.0.4)
0/3
2020-02-15 14:43:24
Ngày tháng năm
Pascal (FPC 3.0.4)
0/3
2020-02-15 14:43:08
Ngày tháng năm
Pascal (FPC 3.0.4)
0/3
2020-02-15 14:43:04
Ngày tháng năm
Pascal (FPC 3.0.4)
0/3
2020-02-15 14:41:37
Ngày tháng năm
Pascal (FPC 3.0.4)
0/3
2020-02-15 14:34:38
Đếm số từ trong chuỗi
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-02-15 14:33:40
Tính giai thừa n!
Pascal (FPC 3.0.4)
5/5
2020-02-15 14:26:08
Tính giai thừa n!
Pascal (FPC 3.0.4)
3/5
2020-02-15 13:58:08
Đếm số từ trong chuỗi
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/5
2020-02-15 13:57:33
Chữ số lớn nhất
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-02-15 13:46:42
Số đảo ngược
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-02-15 13:43:39
Đếm số từ trong chuỗi
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/5
2020-02-15 13:38:41
Đếm số từ trong chuỗi
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/5
2020-02-15 13:33:30
Đếm số từ trong chuỗi
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/5
2020-02-15 13:32:45
Đếm số từ trong chuỗi
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/5
2020-02-15 13:23:39
Số đảo ngược
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/5
2020-02-15 13:14:22
Tìm UCLN, BCNN
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/3
2020-02-15 13:13:28
Tìm UCLN, BCNN
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3