Hiện tại có một số bạn đặt tên nick "rất thiếu thiện chí", admin rất mong các bạn đặt tên nick văn minh, lịch sự để tạo môi trường lành mạnh cùng nhau học tập. Số lượng submit của website có hạn, rất mong các bạn chau chuốt thật kỹ code trước khi submit!

Bảng chấm code

Thời gian
Bài
Tài khoản
Ngôn ngữ
Kết quả
2020-07-14 07:54:11
Khoảng cách
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/4
2020-07-14 00:50:40
Tổng các chữ số
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-07-14 00:17:08
Tổng các chữ số
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-07-13 23:58:00
Tổng các chữ số
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-07-13 23:53:37
Tổng các chữ số
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/5
2020-07-13 22:53:08
Cộng số lớn
IUH
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2020-07-13 22:52:12
Cộng số lớn
IUH
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2020-07-13 22:48:52
Cộng số lớn
IUH
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2020-07-13 22:48:19
Cộng số lớn
IUH
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2020-07-13 22:30:57
If-Chỉ số BMI
Pascal (FPC 3.0.4)
3/3
2020-07-13 22:26:33
If-Chỉ số BMI
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/3
2020-07-13 22:14:00
If-Chỉ số BMI
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/3
2020-07-13 22:13:13
If-Chỉ số BMI
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/3
2020-07-13 22:12:50
Chữ số lớn nhất-nhỏ nhất
Pascal (FPC 3.0.4)
3/3
2020-07-13 22:12:33
If-Chỉ số BMI
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2020-07-13 22:09:44
If-Chỉ số BMI
C/C++ (GCC 7.4.0)
2/3
2020-07-13 22:08:42
Chữ số lớn nhất-nhỏ nhất
Pascal (FPC 3.0.4)
3/3
2020-07-13 22:06:59
Chữ số lớn nhất-nhỏ nhất
Pascal (FPC 3.0.4)
1/3
2020-07-13 22:06:32
Chữ số lớn nhất-nhỏ nhất
Pascal (FPC 3.0.4)
0/3
2020-07-13 22:06:04
Chữ số lớn nhất-nhỏ nhất
Pascal (FPC 3.0.4)
0/3
2020-07-13 22:05:12
Chữ số lớn nhất-nhỏ nhất
Pascal (FPC 3.0.4)
0/3
2020-07-13 22:04:25
Chữ số lớn nhất-nhỏ nhất
Pascal (FPC 3.0.4)
0/3
2020-07-13 22:02:20
Chữ số lớn nhất-nhỏ nhất
Pascal (FPC 3.0.4)
0/3
2020-07-13 22:02:09
Chữ số lớn nhất-nhỏ nhất
Pascal (FPC 3.0.4)
0/3
2020-07-13 22:02:03
Chữ số lớn nhất-nhỏ nhất
Pascal (FPC 3.0.4)
0/3
2020-07-13 22:01:55
Chữ số lớn nhất-nhỏ nhất
Pascal (FPC 3.0.4)
0/3
2020-07-13 21:59:15
Thừa số nguyên tố
Pascal (FPC 3.0.4)
4/5
2020-07-13 21:43:41
Thừa số nguyên tố
Pascal (FPC 3.0.4)
4/5
2020-07-13 21:31:09
Tìm số 3
Pascal (FPC 3.0.4)
2/5
2020-07-13 21:28:50
Tìm số 3
Pascal (FPC 3.0.4)
0/5
2020-07-13 21:28:24
Tìm số 3
Pascal (FPC 3.0.4)
2/5
2020-07-13 21:24:55
Tìm số 3
Pascal (FPC 3.0.4)
2/5
2020-07-13 21:24:30
Tìm số 3
Pascal (FPC 3.0.4)
0/5
2020-07-13 21:24:05
Tìm số 3
Pascal (FPC 3.0.4)
0/5
2020-07-13 20:45:55
Check thơ lục bát bản dễ
IUH
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2020-07-13 20:36:16
Check thơ lục bát bản dễ
IUH
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2020-07-13 20:18:05
Khoảng cách
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/4
2020-07-13 20:17:44
Khoảng cách
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/4
2020-07-13 20:13:11
Thừa số nguyên tố
Pascal (FPC 3.0.4)
5/5
2020-07-13 20:12:44
Phần nguyên
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/3
2020-07-13 20:12:33
Phần nguyên
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2020-07-13 20:07:30
Thừa số nguyên tố
Pascal (FPC 3.0.4)
1/5
2020-07-13 20:06:43
Thừa số nguyên tố
Pascal (FPC 3.0.4)
0/5
2020-07-13 19:31:46
Tbc, max, min nhiều số
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-07-13 19:24:52
Thừa số nguyên tố
Pascal (FPC 3.0.4)
1/5
2020-07-13 19:24:00
Thừa số nguyên tố
Pascal (FPC 3.0.4)
1/5
2020-07-13 19:15:14
Vua ước
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-07-13 19:13:08
Vua ước
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/5
2020-07-13 19:11:06
Vua ước
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-07-13 19:09:58
Vua ước
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/5
2020-07-13 19:09:18
Vua ước
C/C++ (GCC 7.4.0)
2/5
2020-07-13 18:35:58
Căn bậc 4
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/3
2020-07-13 18:34:23
Căn bậc 2
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/3
2020-07-13 18:33:57
Căn bậc 2
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2020-07-13 18:32:06
Lỗ hổng chữ số
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-07-13 18:30:26
Căn bậc 2
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2020-07-13 18:29:35
Căn bậc 2
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2020-07-13 18:25:20
Căn bậc 2
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2020-07-13 18:24:18
Số đối xứng
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/4
2020-07-13 18:23:35
Căn bậc 2
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2020-07-13 18:21:03
Tổng với số ngược
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-07-13 18:08:06
Chữ số lớn nhất-nhỏ nhất
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/3
2020-07-13 18:01:36
Căn bậc 2
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/3
2020-07-13 17:59:03
Trung bình cộng các chữ số
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-07-13 17:57:24
Trung bình cộng các chữ số
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/5
2020-07-13 17:53:13
Tổng các chữ số
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-07-13 17:51:39
Tổng các chữ số
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/5
2020-07-13 17:40:03
Tổng các chữ số
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/5
2020-07-13 16:41:12
Kiểm tra số hoàn hảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
8/8
2020-07-13 16:33:29
Kiểm tra số nguyên tố
C/C++ (GCC 7.4.0)
10/10