Chúc mừng 1 coder mới nhất vừa lên hạng Pro Coder : Ryo -> thử đẳng cấp mới

Bảng chấm code

Thời gian
Bài
Tài khoản
Ngôn ngữ
Kết quả
2020-05-30 09:54:00
Kiểm tra ma trận đối xứng
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-05-30 09:30:48
Số lần xuất hiện nhiều nhất
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-05-30 09:26:17
Trung bình các số nguyên tố trong mảng
Java (OpenJDK 13.0.1)
4/4
2020-05-30 09:25:47
Trung bình các số nguyên tố trong mảng
Java (OpenJDK 13.0.1)
3/4
2020-05-30 09:25:19
Trung bình các số nguyên tố trong mảng
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/4
2020-05-30 09:24:29
Trung bình các số nguyên tố trong mảng
Java (OpenJDK 13.0.1)
3/4
2020-05-30 09:23:20
Trung bình các số nguyên tố trong mảng
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/4
2020-05-30 09:23:05
Trung bình các số nguyên tố trong mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/4
2020-05-30 08:31:01
Vẽ hình tam giác
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-05-30 08:29:02
Vẽ HCN Rỗng
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/3
2020-05-30 08:20:53
Tổng nghịch đảo
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-05-30 07:59:52
Max min trong mảng
Pascal (FPC 3.0.4)
4/4
2020-05-30 07:58:41
Max min trong mảng
Pascal (FPC 3.0.4)
1/4
2020-05-30 07:58:24
Max min trong mảng
Pascal (FPC 3.0.4)
0/4
2020-05-30 07:53:18
Các số nguyên tố nhỏ hơn k
Pascal (FPC 3.0.4)
5/5
2020-05-30 07:52:58
Các số nguyên tố nhỏ hơn k
Pascal (FPC 3.0.4)
0/5
2020-05-30 01:43:34
Đếm số từ trong chuỗi
Java (OpenJDK 13.0.1)
5/5
2020-05-30 01:43:11
Đếm số từ trong chuỗi
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-05-30 01:37:39
Nhập xuất chuỗi
Java (OpenJDK 13.0.1)
5/5
2020-05-30 01:34:23
Nhập xuất chuỗi
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/5
2020-05-30 01:33:53
Nhập xuất chuỗi
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/5
2020-05-30 01:31:53
Nhập xuất chuỗi
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/5
2020-05-30 01:31:33
Nhập xuất chuỗi
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-05-30 01:31:18
Nhập xuất chuỗi
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-05-30 01:24:11
Số chính phương trong mảng
Java (OpenJDK 13.0.1)
4/4
2020-05-30 01:21:42
Số chính phương trong mảng
Java (OpenJDK 13.0.1)
3/4
2020-05-30 01:21:27
Số chính phương trong mảng
Java (OpenJDK 13.0.1)
1/4
2020-05-30 01:18:41
Số chính phương trong mảng
Java (OpenJDK 13.0.1)
1/4
2020-05-30 01:17:38
Số chính phương trong mảng
Java (OpenJDK 13.0.1)
2/4
2020-05-30 01:17:26
Trung bình các số nguyên tố trong mảng
Java (OpenJDK 13.0.1)
4/4
2020-05-30 01:16:40
Số chính phương trong mảng
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/4
2020-05-30 01:14:03
Số chính phương trong mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/4
2020-05-30 01:13:13
Trung bình các số nguyên tố trong mảng
Java (OpenJDK 13.0.1)
2/4
2020-05-30 01:12:30
Trung bình các số nguyên tố trong mảng
Java (OpenJDK 13.0.1)
3/4
2020-05-30 01:06:37
Trung bình các số nguyên tố trong mảng
Java (OpenJDK 13.0.1)
3/4
2020-05-30 01:05:07
Trung bình các số nguyên tố trong mảng
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/4
2020-05-30 01:00:18
Trung bình các số nguyên tố trong mảng
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/4
2020-05-30 01:00:05
Trung bình các số nguyên tố trong mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/4
2020-05-30 00:55:03
Số nguyên tố trong mảng
Java (OpenJDK 13.0.1)
4/4
2020-05-30 00:51:42
Số nguyên tố trong mảng
Java (OpenJDK 13.0.1)
1/4
2020-05-30 00:51:24
Số nguyên tố trong mảng
Java (OpenJDK 13.0.1)
1/4
2020-05-30 00:47:51
Số nguyên tố trong mảng
Java (OpenJDK 13.0.1)
1/4
2020-05-30 00:47:15
Số nguyên tố trong mảng
Java (OpenJDK 13.0.1)
1/4
2020-05-30 00:45:50
Số nguyên tố trong mảng
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/4
2020-05-30 00:42:52
Số nguyên tố trong mảng
Java (OpenJDK 13.0.1)
3/4
2020-05-30 00:42:28
Số nguyên tố trong mảng
Java (OpenJDK 13.0.1)
1/4
2020-05-30 00:41:12
Số nguyên tố trong mảng
Java (OpenJDK 13.0.1)
1/4
2020-05-30 00:40:08
Số nguyên tố trong mảng
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/4
2020-05-30 00:38:18
Số nguyên tố trong mảng
Java (OpenJDK 13.0.1)
3/4
2020-05-30 00:37:50
Số nguyên tố trong mảng
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/4
2020-05-30 00:37:43
Số nguyên tố trong mảng
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/4
2020-05-30 00:14:12
Trung bình cộng của mảng
Java (OpenJDK 13.0.1)
4/4
2020-05-30 00:13:32
Trung bình cộng của mảng
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/4
2020-05-29 23:46:15
Sắp xếp mảng
Java (OpenJDK 13.0.1)
4/4
2020-05-29 23:40:26
Sắp xếp mảng
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/4
2020-05-29 23:39:32
Sắp xếp mảng
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/4
2020-05-29 23:10:32
Rút tiền từ ATM năm 2050
C/C++ (GCC 7.4.0)
6/6
2020-05-29 23:08:50
Vị trí max trong mảng
Java (OpenJDK 13.0.1)
4/4
2020-05-29 23:08:44
Rút tiền từ ATM năm 2050
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/6
2020-05-29 23:08:15
Rút tiền từ ATM năm 2050
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/6
2020-05-29 23:07:49
Rút tiền từ ATM năm 2050
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/6
2020-05-29 23:07:29
Rút tiền từ ATM năm 2050
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/6
2020-05-29 23:05:02
Vị trí max trong mảng
Java (OpenJDK 13.0.1)
2/4
2020-05-29 23:04:15
Vị trí max trong mảng
Java (OpenJDK 13.0.1)
2/4
2020-05-29 22:57:20
Vị trí max trong mảng
Java (OpenJDK 13.0.1)
1/4
2020-05-29 22:55:49
Vị trí max trong mảng
Java (OpenJDK 13.0.1)
1/4
2020-05-29 22:55:34
Vị trí max trong mảng
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/4
2020-05-29 22:55:06
Vị trí max trong mảng
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/4
2020-05-29 22:54:39
Vị trí max trong mảng
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/4
2020-05-29 22:54:20
Vị trí max trong mảng
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/4