Chúc mừng 5 coder mới nhất vừa lên hạng Pro Coder : Ryo, NightFury, tuanhth95, sonkk, hieulop1 -> thử đẳng cấp mới
Thông báo website hỗ trợ thêm ngôn ngữ PHP. Các bạn có thể xem hướng dẫn code PHP tại đây: https://chamcode.net/huong-dan-nop-bai/#php

Bảng chấm code Hello World

Thời gian
Bài
Tài khoản
Ngôn ngữ
Kết quả
2020-01-16 15:16:00
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/1
2020-01-16 15:15:04
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2020-01-16 12:46:05
Hello World
Java (OpenJDK 13.0.1)
1/1
2020-01-16 12:45:15
Hello World
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/1
2020-01-16 12:45:05
Hello World
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/1
2020-01-16 12:44:52
Hello World
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/1
2020-01-16 12:44:05
Hello World
JavaScript (Node.js 12.14.0)
0/1
2020-01-16 12:43:36
Hello World
JavaScript (Node.js 12.14.0)
0/1
2020-01-16 12:43:19
Hello World
JavaScript (Node.js 12.14.0)
0/1
2020-01-16 12:42:25
Hello World
JavaScript (Node.js 12.14.0)
1/1
2020-01-15 22:11:19
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/1
2020-01-15 22:09:00
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2020-01-15 22:08:33
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2020-01-15 22:07:08
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2020-01-15 22:06:49
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2020-01-15 22:05:35
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2020-01-15 22:04:59
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2020-01-15 13:02:47
Hello World
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/1
2020-01-15 12:57:46
Hello World
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/1
2020-01-15 12:57:18
Hello World
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/1
2020-01-15 12:54:54
Hello World
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/1
2020-01-15 12:52:47
Hello World
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/1
2020-01-15 12:52:00
Hello World
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/1
2020-01-15 12:51:34
Hello World
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/1
2020-01-15 09:42:35
Hello World
Python (3.8.1)
1/1
2020-01-14 19:20:17
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2020-01-14 19:15:02
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2020-01-14 01:04:10
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2020-01-13 21:46:34
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/1
2020-01-13 21:45:19
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/1
2020-01-13 21:43:32
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2020-01-13 21:43:12
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2020-01-13 21:41:50
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2020-01-13 21:41:21
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2020-01-12 21:42:22
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/1
2020-01-12 21:41:40
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2020-01-12 21:41:14
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2020-01-12 13:14:29
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/1
2020-01-12 13:13:57
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2020-01-12 12:40:16
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2020-01-12 06:11:51
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/1
2020-01-12 06:11:28
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2020-01-12 06:07:41
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2020-01-10 23:58:16
Hello World
PHP (7.4.1)
1/1
2020-01-10 23:57:45
Hello World
PHP (7.4.1)
0/1
2020-01-10 15:24:08
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/1
2020-01-10 15:23:40
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/1
2020-01-10 14:09:50
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2020-01-10 14:09:07
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2020-01-10 10:14:30
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/1
2020-01-09 20:16:00
Hello World
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/1
2020-01-09 20:15:34
Hello World
Java (OpenJDK 13.0.1)
0/1
2020-01-08 23:23:11
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/1
2020-01-08 17:36:53
Hello World
C# (Mono 6.6.0.16)
0/1
2020-01-08 17:16:10
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2020-01-08 17:15:53
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/1
2020-01-08 00:50:33
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2020-01-07 21:49:40
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2020-01-07 19:30:26
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2020-01-07 19:24:19
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/1
2020-01-07 18:44:07
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/1
2020-01-07 18:26:53
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2020-01-07 18:24:01
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2020-01-07 18:13:21
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2020-01-07 17:43:00
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2020-01-07 09:23:45
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/1
2020-01-07 09:19:17
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2020-01-06 23:15:03
Hello World
C# (Mono 6.6.0.16)
0/1
2020-01-06 23:14:01
Hello World
C# (Mono 6.6.0.16)
0/1
2020-01-06 23:05:06
Hello World
C# (Mono 6.6.0.16)
0/1