WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Bảng chấm code Tổng nghịch đảo

Thời gian
Bài
Tài khoản
Ngôn ngữ
Kết quả
2019-02-02 17:12:12
Tổng nghịch đảo
TpH
C/C++
1/5
2019-02-02 17:11:54
Tổng nghịch đảo
TpH
C/C++
1/5
2019-02-02 17:11:19
Tổng nghịch đảo
TpH
C/C++
0/5
2019-02-02 17:10:37
Tổng nghịch đảo
TpH
C/C++
0/5
2019-02-02 11:48:34
Tổng nghịch đảo
C/C++
5/5
2019-02-02 11:46:36
Tổng nghịch đảo
C/C++
1/5
2019-02-02 11:46:01
Tổng nghịch đảo
C/C++
1/5
2019-02-02 10:35:11
Tổng nghịch đảo
C/C++
5/5
2019-02-01 19:12:49
Tổng nghịch đảo
C/C++
0/5
2019-02-01 19:12:31
Tổng nghịch đảo
C/C++
0/5
2019-02-01 19:12:07
Tổng nghịch đảo
C/C++
0/5
2019-02-01 19:09:38
Tổng nghịch đảo
C/C++
5/5
2019-02-01 19:08:47
Tổng nghịch đảo
C/C++
0/5
2019-02-01 18:06:20
Tổng nghịch đảo
C/C++
5/5
2019-02-01 18:06:08
Tổng nghịch đảo
Python
0/5
2019-02-01 18:05:52
Tổng nghịch đảo
Python
0/5
2019-02-01 18:01:16
Tổng nghịch đảo
Python
0/5
2019-02-01 17:59:28
Tổng nghịch đảo
Python
0/5
2019-02-01 15:03:08
Tổng nghịch đảo
C/C++
5/5
2019-01-31 21:40:10
Tổng nghịch đảo
C/C++
5/5
2019-01-31 21:39:59
Tổng nghịch đảo
C/C++
0/5
2019-01-31 21:39:07
Tổng nghịch đảo
C/C++
1/5
2019-01-31 21:38:39
Tổng nghịch đảo
C/C++
1/5
2019-01-31 21:38:29
Tổng nghịch đảo
C/C++
1/5
2019-01-31 18:00:23
Tổng nghịch đảo
C/C++
5/5
2019-01-31 15:36:31
Tổng nghịch đảo
C/C++
5/5
2019-01-31 15:35:55
Tổng nghịch đảo
C/C++
1/5
2019-01-31 15:35:09
Tổng nghịch đảo
C/C++
1/5
2019-01-31 15:34:13
Tổng nghịch đảo
C/C++
1/5
2019-01-31 15:33:41
Tổng nghịch đảo
C/C++
0/5
2019-01-31 15:33:27
Tổng nghịch đảo
C/C++
0/5
2019-01-31 14:57:28
Tổng nghịch đảo
C/C++
5/5
2019-01-31 13:55:41
Tổng nghịch đảo
Python
5/5
2019-01-31 13:55:30
Tổng nghịch đảo
Python
0/5
2019-01-31 13:55:10
Tổng nghịch đảo
Python
0/5
2019-01-31 00:04:59
Tổng nghịch đảo
C/C++
5/5
2019-01-31 00:04:22
Tổng nghịch đảo
C/C++
1/5
2019-01-30 23:05:00
Tổng nghịch đảo
C/C++
5/5
2019-01-30 21:17:36
Tổng nghịch đảo
C/C++
5/5
2019-01-30 21:17:20
Tổng nghịch đảo
C/C++
1/5
2019-01-30 21:16:40
Tổng nghịch đảo
C/C++
1/5
2019-01-30 19:26:10
Tổng nghịch đảo
C/C++
5/5
2019-01-30 19:26:01
Tổng nghịch đảo
C/C++
1/5
2019-01-30 19:25:50
Tổng nghịch đảo
C/C++
1/5
2019-01-30 19:25:42
Tổng nghịch đảo
C/C++
0/5
2019-01-30 19:25:14
Tổng nghịch đảo
C/C++
0/5
2019-01-30 19:24:57
Tổng nghịch đảo
C/C++
0/5
2019-01-30 19:24:48
Tổng nghịch đảo
C/C++
0/5
2019-01-30 19:24:12
Tổng nghịch đảo
C/C++
0/5
2019-01-30 19:24:04
Tổng nghịch đảo
C/C++
0/5
2019-01-30 19:22:58
Tổng nghịch đảo
C/C++
0/5
2019-01-30 19:22:30
Tổng nghịch đảo
C/C++
0/5
2019-01-30 19:22:22
Tổng nghịch đảo
C/C++
0/5
2019-01-30 19:21:20
Tổng nghịch đảo
C/C++
0/5
2019-01-30 19:21:09
Tổng nghịch đảo
C/C++
0/5
2019-01-30 16:31:08
Tổng nghịch đảo
C#
5/5
2019-01-30 16:29:28
Tổng nghịch đảo
C#
1/5
2019-01-30 16:28:22
Tổng nghịch đảo
C#
0/5
2019-01-30 16:27:57
Tổng nghịch đảo
C#
1/5
2019-01-30 16:27:40
Tổng nghịch đảo
C#
0/5
2019-01-30 16:24:31
Tổng nghịch đảo
C#
1/5
2019-01-30 16:23:54
Tổng nghịch đảo
C#
1/5
2019-01-30 16:23:34
Tổng nghịch đảo
C#
1/5
2019-01-30 16:22:49
Tổng nghịch đảo
C#
1/5
2019-01-30 16:22:32
Tổng nghịch đảo
C#
0/5
2019-01-30 11:25:05
Tổng nghịch đảo
C/C++
5/5
2019-01-30 11:24:27
Tổng nghịch đảo
C/C++
0/5
2019-01-30 11:23:14
Tổng nghịch đảo
C/C++
0/5
2019-01-29 13:30:39
Tổng nghịch đảo
C/C++
5/5
2019-01-29 13:29:36
Tổng nghịch đảo
C/C++
1/5