WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Bảng chấm code Hello World

Thời gian
Bài
Tài khoản
Ngôn ngữ
Kết quả
2024-02-21 20:19:05
Hello World
TNT
Pascal (FPC 3.0.4)
1/1
2024-02-21 20:18:27
Hello World
TNT
Pascal (FPC 3.0.4)
0/1
2024-02-21 20:15:44
Hello World
TNT
Pascal (FPC 3.0.4)
0/1
2024-02-21 20:14:43
Hello World
TNT
Pascal (FPC 3.0.4)
0/1
2024-02-21 20:13:56
Hello World
TNT
Pascal (FPC 3.0.4)
0/1
2024-02-21 20:13:48
Hello World
TNT
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2024-02-21 20:13:21
Hello World
TNT
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2024-02-21 20:12:13
Hello World
TNT
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2024-02-21 20:11:44
Hello World
TNT
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2024-02-21 20:10:40
Hello World
TNT
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2024-02-21 20:10:21
Hello World
TNT
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2024-02-21 20:10:14
Hello World
TNT
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2024-02-20 11:24:47
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/1
2024-02-12 23:11:58
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/1
2024-02-12 23:11:36
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2024-02-12 11:56:57
Hello World
Python (3.8.1)
1/1
2024-02-04 12:58:53
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/1
2024-02-02 19:24:33
Hello World
Python (3.8.1)
1/1
2024-02-02 19:24:03
Hello World
Python (3.8.1)
0/1
2024-02-02 19:23:50
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2024-01-29 20:29:30
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/1
2024-01-25 08:18:30
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/1
2024-01-25 08:15:44
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2024-01-25 08:15:25
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2024-01-24 01:01:53
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/1
2024-01-24 01:00:14
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2024-01-24 00:59:39
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2024-01-24 00:59:13
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2024-01-24 00:57:49
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2024-01-18 10:12:15
Hello World
Python (3.8.1)
1/1
2024-01-16 19:38:03
Hello World
Python (3.8.1)
1/1
2024-01-02 08:47:27
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/1
2024-01-02 08:45:51
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2023-12-29 20:41:46
Hello World
Python (3.8.1)
0/1
2023-12-29 20:38:03
Hello World
Python (3.8.1)
0/1
2023-12-29 20:32:47
Hello World
Python (3.8.1)
0/1
2023-12-29 20:32:22
Hello World
Python (3.8.1)
0/1
2023-12-29 20:32:11
Hello World
Python (3.8.1)
0/1
2023-12-29 20:31:44
Hello World
Python (3.8.1)
0/1
2023-12-29 20:25:24
Hello World
Python (3.8.1)
0/1
2023-12-29 20:24:29
Hello World
Python (3.8.1)
0/1
2023-12-29 20:23:57
Hello World
Python (3.8.1)
0/1
2023-12-23 20:18:43
Hello World
JavaScript (Node.js 12.14.0)
0/1
2023-12-23 20:17:40
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2023-12-23 20:16:05
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2023-12-23 20:15:26
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2023-12-23 20:15:05
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2023-12-22 17:17:22
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/1
2023-12-22 17:17:04
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/1
2023-12-22 17:16:22
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/1
2023-12-22 17:04:21
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2023-12-22 17:04:02
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2023-12-22 17:03:02
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2023-12-22 13:09:44
Hello World
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/1
2023-12-22 09:32:34
Hello World
Python (3.8.1)
1/1
2023-12-22 09:31:48
Hello World
Python (3.8.1)
0/1
2023-12-22 09:31:27
Hello World
Python (3.8.1)
0/1
2023-12-22 03:10:02
Hello World
Python (3.8.1)
0/1
2023-12-22 03:09:24
Hello World
Python (3.8.1)
1/1
2023-12-22 03:08:34
Hello World
Python (3.8.1)
0/1
2023-12-19 15:53:17
Hello World
gp
Python (3.8.1)
0/1
2023-12-19 15:52:40
Hello World
gp
Python (3.8.1)
0/1
2023-12-19 15:50:47
Hello World
gp
Python (3.8.1)
0/1
2023-12-19 15:50:19
Hello World
gp
Python (3.8.1)
0/1
2023-12-19 15:50:13
Hello World
gp
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2023-12-19 15:49:38
Hello World
gp
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/1
2023-12-19 10:16:57
Hello World
Python (3.8.1)
0/1
2023-12-19 10:16:30
Hello World
Python (3.8.1)
0/1
2023-12-18 22:38:10
Hello World
Python (3.8.1)
0/1
2023-12-18 22:37:41
Hello World
Python (3.8.1)
0/1