Chúc mừng 5 coder mới nhất vừa lên hạng Pro Coder : Ryo, NightFury, tuanhth95, sonkk, hieulop1 -> thử đẳng cấp mới
Thông báo website hỗ trợ thêm ngôn ngữ PHP. Các bạn có thể xem hướng dẫn code PHP tại đây: https://chamcode.net/huong-dan-nop-bai/#php

Bảng chấm code Tìm k số nguyên tố đầu tiên

Thời gian
Bài
Tài khoản
Ngôn ngữ
Kết quả
2020-01-18 16:09:01
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-01-18 16:08:45
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/5
2020-01-18 16:08:06
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/5
2020-01-18 16:04:02
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/5
2020-01-18 16:03:24
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/5
2020-01-18 16:02:25
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/5
2020-01-18 16:00:37
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/5
2020-01-18 15:58:50
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/5
2020-01-18 15:58:17
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-01-18 15:56:52
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-01-18 15:56:33
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-01-18 15:55:58
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-01-17 18:18:45
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/5
2020-01-17 18:11:15
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-01-17 18:11:00
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-01-17 18:09:40
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2019-12-29 14:35:17
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++
5/5
2019-12-26 18:51:23
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++
5/5
2019-12-26 18:50:18
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++
5/5
2019-12-26 18:49:58
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++
0/5
2019-12-26 18:49:45
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++
0/5
2019-12-26 09:59:44
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++
5/5
2019-12-26 09:58:33
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++
0/5
2019-12-26 09:58:07
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++
0/5
2019-12-22 00:23:32
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++
5/5
2019-12-14 21:35:33
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++
0/5
2019-12-09 18:28:08
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++
5/5
2019-12-07 13:07:22
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++
5/5
2019-12-07 13:07:05
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++
1/5
2019-12-07 13:06:19
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++
0/5
2019-12-07 13:01:58
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++
0/5
2019-12-07 13:00:05
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++
0/5
2019-12-07 12:59:12
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++
0/5
2019-12-07 12:58:57
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++
0/5
2019-11-30 18:57:45
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++
5/5
2019-11-30 18:57:24
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++
0/5
2019-11-29 19:34:36
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++
5/5
2019-11-23 21:48:05
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++
5/5
2019-11-23 21:47:41
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++
1/5
2019-11-23 21:47:06
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++
1/5
2019-11-23 21:46:05
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++
1/5
2019-11-23 21:36:43
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++
0/5
2019-11-23 21:35:47
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++
0/5
2019-11-23 21:32:30
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++
0/5
2019-11-23 21:28:37
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++
0/5
2019-11-23 21:27:54
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++
0/5
2019-11-23 21:26:10
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++
0/5
2019-11-23 21:24:15
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++
0/5
2019-11-23 21:22:54
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++
0/5
2019-11-23 21:21:18
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++
0/5
2019-11-23 21:19:45
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++
0/5
2019-11-23 21:18:56
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++
0/5
2019-11-23 21:17:58
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++
0/5
2019-11-23 21:14:56
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++
0/5
2019-11-23 21:06:27
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++
0/5
2019-11-22 19:03:03
Tìm k số nguyên tố đầu tiên
C/C++
5/5