Số lượng submit của website có hạn, rất mong các bạn chau chuốt thật kỹ code trước khi submit! Ủng hộ 20.000 (hai mươi ngàn đồng) để chúng tôi duy trì website.

Ba ước số

Đề bài: Cho số tự nhiên N. Nhiệm vụ của bạn là hãy đếm tất cả các số có đúng ba ước số. Ví dụ n=100, ta có các số 4, 9, 25, 49.
Đầu vào: Số lượng test T, T dòng tiếp theo là các số tự nhiên N. 1≤T≤100; 1≤N ≤7*10^13
Đầu ra: T dòng, mỗi dòng hiển thị số lượng số có ba ước số từ 1 đến T[i].

Ví dụ:

input:
2 
50
200
output:
4
6

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment