WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Biến đổi dãy

Đề bài: Sơn rất có hứng thú với dãy số nguyên dương. Một lần biến đổi của Sơn có thể chọn 1 trong 2 phép biến đổi sau:

Giảm một phần tử đi 1 đơn vị.
Tăng tất cả phần tử 1 đơn vị.
Cho một dãy a gồm n số nguyên. Hãy tìm và đưa ra số phép biến đổi để dãy trở thành dãy bao gồm tất cả số nguyên từ 1 đến n.

 • Với a = [0,3,1,3] thì kết quả = 2.
  Giải thích: 2 lần biến đổi đó là:
  • Tăng tất cả phần từ 1 đơn vị: a = [1,4,2,4].
  • Giảm a[1] hoặc a[3] đi 1 đơn vị
   Sau 2 bước trên thì dãy a đã có đầy đủ số nguyên từ 1 đến 4.
 • Với a = [1,2,4], thì kết quả = 1.


Đầu vào: Một dãy a gồm n số nguyên.
Đầu ra: Số phép biến đổi để dãy trở thành dãy bao gồm tất cả số nguyên từ 1 đến n.
Chương trình mong muốn: O(nlogn)

Ví dụ:

input:
4 
0 3 1 3
output:
2
input:
3
1 2 4
output:
1

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment