WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Tổng ước (bản khó)

Đề bài:Cho một số n, tính tổng các ước của số n(không bao gồm n)!
Đầu vào: Một số n duy nhất. N <= 10^18.
Đầu ra: Tổng các ước của n.

Gợi ý: kiểm tra số nguyên tố trước.
Ví dụ:

input:
3
output:
1

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment