WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Bảng chấm code Điểm trung bình, xếp loại

Thời gian
Bài
Tài khoản
Ngôn ngữ
Kết quả
2021-01-05 08:50:30
Điểm trung bình, xếp loại
Pascal (FPC 3.0.4)
5/5
2020-10-21 14:45:48
Điểm trung bình, xếp loại
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-10-21 14:35:13
Điểm trung bình, xếp loại
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/5
2020-10-08 23:04:46
Điểm trung bình, xếp loại
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-09-12 22:33:16
Điểm trung bình, xếp loại
Pascal (FPC 3.0.4)
5/5
2020-09-12 22:30:34
Điểm trung bình, xếp loại
Pascal (FPC 3.0.4)
3/5
2020-09-12 21:40:05
Điểm trung bình, xếp loại
Pascal (FPC 3.0.4)
3/5
2020-09-11 22:02:20
Điểm trung bình, xếp loại
Pascal (FPC 3.0.4)
0/5
2020-09-11 21:46:05
Điểm trung bình, xếp loại
Pascal (FPC 3.0.4)
5/5
2020-09-11 21:44:53
Điểm trung bình, xếp loại
Pascal (FPC 3.0.4)
3/5
2020-09-11 21:44:10
Điểm trung bình, xếp loại
Pascal (FPC 3.0.4)
0/5
2020-09-09 16:17:34
Điểm trung bình, xếp loại
Pascal (FPC 3.0.4)
3/5
2020-09-09 16:15:54
Điểm trung bình, xếp loại
Pascal (FPC 3.0.4)
0/5
2020-09-09 16:15:32
Điểm trung bình, xếp loại
Pascal (FPC 3.0.4)
0/5
2020-08-29 10:03:18
Điểm trung bình, xếp loại
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-08-29 10:02:51
Điểm trung bình, xếp loại
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-08-28 14:08:42
Điểm trung bình, xếp loại
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-08-28 14:05:53
Điểm trung bình, xếp loại
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/5
2020-08-26 09:46:43
Điểm trung bình, xếp loại
Pascal (FPC 3.0.4)
5/5
2020-08-26 09:25:22
Điểm trung bình, xếp loại
Pascal (FPC 3.0.4)
5/5
2020-08-25 18:35:49
Điểm trung bình, xếp loại
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-08-25 10:11:32
Điểm trung bình, xếp loại
Pascal (FPC 3.0.4)
5/5
2020-08-25 10:07:44
Điểm trung bình, xếp loại
Pascal (FPC 3.0.4)
3/5
2020-08-25 10:05:37
Điểm trung bình, xếp loại
Pascal (FPC 3.0.4)
3/5
2020-08-25 10:03:30
Điểm trung bình, xếp loại
Pascal (FPC 3.0.4)
3/5
2020-08-25 10:01:20
Điểm trung bình, xếp loại
Pascal (FPC 3.0.4)
4/5
2020-08-25 10:01:00
Điểm trung bình, xếp loại
Pascal (FPC 3.0.4)
3/5
2020-08-25 09:59:27
Điểm trung bình, xếp loại
Pascal (FPC 3.0.4)
3/5
2020-08-25 09:58:48
Điểm trung bình, xếp loại
Pascal (FPC 3.0.4)
0/5
2020-08-25 09:58:23
Điểm trung bình, xếp loại
Pascal (FPC 3.0.4)
0/5
2020-08-25 09:50:21
Điểm trung bình, xếp loại
Pascal (FPC 3.0.4)
5/5
2020-08-25 09:50:01
Điểm trung bình, xếp loại
Pascal (FPC 3.0.4)
0/5
2020-08-25 09:42:00
Điểm trung bình, xếp loại
Pascal (FPC 3.0.4)
0/5
2020-08-25 09:38:09
Điểm trung bình, xếp loại
Pascal (FPC 3.0.4)
0/5
2020-08-25 09:37:37
Điểm trung bình, xếp loại
Pascal (FPC 3.0.4)
0/5
2020-08-25 09:29:44
Điểm trung bình, xếp loại
Pascal (FPC 3.0.4)
5/5
2020-08-24 20:48:41
Điểm trung bình, xếp loại
Pascal (FPC 3.0.4)
5/5
2020-08-24 20:48:12
Điểm trung bình, xếp loại
Pascal (FPC 3.0.4)
4/5
2020-08-24 20:47:34
Điểm trung bình, xếp loại
Pascal (FPC 3.0.4)
0/5
2020-08-24 19:24:53
Điểm trung bình, xếp loại
Pascal (FPC 3.0.4)
5/5
2020-08-24 08:53:10
Điểm trung bình, xếp loại
Pascal (FPC 3.0.4)
5/5
2020-08-24 08:52:13
Điểm trung bình, xếp loại
Pascal (FPC 3.0.4)
0/5
2020-08-24 08:41:37
Điểm trung bình, xếp loại
Pascal (FPC 3.0.4)
5/5
2020-08-24 08:41:23
Điểm trung bình, xếp loại
Pascal (FPC 3.0.4)
0/5
2020-08-24 08:41:07
Điểm trung bình, xếp loại
Pascal (FPC 3.0.4)
0/5
2020-08-24 08:38:35
Điểm trung bình, xếp loại
Pascal (FPC 3.0.4)
0/5
2020-08-24 08:03:02
Điểm trung bình, xếp loại
Pascal (FPC 3.0.4)
5/5
2020-08-24 07:57:29
Điểm trung bình, xếp loại
Pascal (FPC 3.0.4)
5/5
2020-08-24 07:57:02
Điểm trung bình, xếp loại
Pascal (FPC 3.0.4)
0/5
2020-08-23 12:09:18
Điểm trung bình, xếp loại
C# (Mono 6.6.0.16)
5/5
2020-08-23 12:02:45
Điểm trung bình, xếp loại
C# (Mono 6.6.0.16)
2/5
2020-08-22 22:30:22
Điểm trung bình, xếp loại
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-08-21 21:48:08
Điểm trung bình, xếp loại
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-08-21 21:27:04
Điểm trung bình, xếp loại
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/5
2020-08-20 14:16:04
Điểm trung bình, xếp loại
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-08-20 14:15:43
Điểm trung bình, xếp loại
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/5
2020-08-20 14:15:08
Điểm trung bình, xếp loại
C/C++ (GCC 7.4.0)
5/5
2020-08-19 23:09:19
Điểm trung bình, xếp loại
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-08-19 23:08:26
Điểm trung bình, xếp loại
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-08-19 21:26:10
Điểm trung bình, xếp loại
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-08-18 20:39:32
Điểm trung bình, xếp loại
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/5
2020-08-18 20:36:12
Điểm trung bình, xếp loại
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/5
2020-08-18 20:34:46
Điểm trung bình, xếp loại
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-08-18 20:32:44
Điểm trung bình, xếp loại
C/C++ (GCC 7.4.0)
4/5
2020-08-18 20:30:49
Điểm trung bình, xếp loại
C/C++ (GCC 7.4.0)
3/5
2020-08-18 20:28:56
Điểm trung bình, xếp loại
C/C++ (GCC 7.4.0)
1/5
2020-08-18 20:27:33
Điểm trung bình, xếp loại
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-08-18 20:25:59
Điểm trung bình, xếp loại
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-08-18 20:20:38
Điểm trung bình, xếp loại
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5
2020-08-18 20:19:42
Điểm trung bình, xếp loại
C/C++ (GCC 7.4.0)
0/5