Số lượng submit của website có hạn, rất mong các bạn chau chuốt thật kỹ code trước khi submit! Ủng hộ 20.000 (hai mươi ngàn đồng) để chúng tôi duy trì website.

Chữ số lớn nhất-nhỏ nhất

Đề bài: Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên dương. In ra chữ số lớn nhất và nhỏ nhất trong trong các chữ số của nó

Đầu vào: Một số nguyên dương duy nhất

Đầu ra: In ra chữ số lớn nhất và nhỏ nhất trên 1 dòng cách nhau bằng 1 dấu cách

Ví dụ 1:
input:
2534
output:
5 2
Ví dụ 2:
input:
30900
output:
9 0

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment