WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

if-Ngày hợp lệ

Đề bài: VCT nhập vào ngày tháng năm và kiểm tra xem ngày tháng năm nhập vào có hợp lệ hay không?

Ví dụ nhập ngày 29 tháng 2 năm 2017 –> không hợp lệ

         ngày 31 tháng 4 năm 2016 –> không hợp lệ

         ngày 30 tháng 3 năm 2020 –> hợp lệ.

Đầu vào: 3 số nguyên lần lượt là ngày tháng năm cách nhau một khoảng trắng

Đầu ra: thông báo HOP LE hoặc KHONG HOP LE

Ví dụ 1:

input: 29 2 2017

output: KHONG HOP LE

Ví dụ 2:

input: 30 3 2020

output: HOP LE

 1. Hướng dẫn: Ta khai báo biến kt (kiểm tra) có kiểu Boolean; (kiểu boolean là kiểu logic nó có 2 giá trị là True (đúng) hoặc False (sai))
  var kt:boolean;
 2. Đầu tiên ta giả sử cho ngày tháng năm nhập vào là hợp lệ ta gán giá trị cho biến kiểm tra là đúng.
  kt:=true;
 3. Sau đó ta xét các trường hợp ngày tháng năm nếu nó ko hợp lệ thì gán biến kt lại thành sai. Như thế nào là ko hợp lệ, sau đây là các trường hợp không hợp lệ:
  -Nếu ngày nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn 31 hoặc tháng nhỏ hơn 1, hoặc lớn hơn 12
  -Nếu ngày là 31 mà các tháng là 2,4,6,9,11
  -Nếu ngày là 30 mà tháng 2
  -Nếu ngày là 29 mà tháng 2 và năm không nhuận
 4. Cuối cùng, ta xét lại biến kiểm tra nếu nó vẫn là đúng thì ngày tháng năm nhập vào là hợp lệ ngược lại là không hợp lệ.

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

5 Comments

Add a Comment