Số lượng submit của website có hạn. Rất mong các bạn chau chuốt thật kỹ code trước khi submit!

Khoảng cách

Đề bài: Viết chương trình nhập vào tọa độ trên trục hoành của 2 điểm, tính khoảng cách giữa 2 điểm này làm tròn 2 chữ số thập phân .

Đầu vào: 2 số cách nhau 1 khoảng trắng là hoành độ của 2 điểm

Đầu ra: Khoảng cách giữa 2 điểm làm tròn 2 chữ số thập phân

Gợi ý: dùng hàm trị tuyệt đối abs(x1-x2);

Ví dụ:

input:
10.5 2
output:
5

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment