Số lượng submit của website có hạn, rất mong các bạn chau chuốt thật kỹ code trước khi submit! Ủng hộ 20.000 (hai mươi ngàn đồng) để chúng tôi duy trì website.

Ngân hàng V1

Đề bài:

Ví dụ:

input:
500000 8
output:
521240.92

Ví dụ 2:

input:
10000 2
output:
10020.01

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment