Số lượng submit của website có hạn, rất mong các bạn chau chuốt thật kỹ code trước khi submit! Ủng hộ 20.000 (hai mươi ngàn đồng) để chúng tôi duy trì website.

Ngân hàng V2

Đề bài: Lãi suất ngân hàng kì hạng 1 tháng là 0,36%. Em hãy viết chương trình nhập vào số tiền gởi là a (triệu đồng), và cho biết người đó phải gởi bao nhiêu tháng để thu được tổng số tiền cả gốc và lãi không ít hơn b (triệu đồng).

Đầu vào: 2 nguyên a và b là số tiền gởi theo đơn vị triệu đồng

Đầu ra: 2 dòng, dòng đầu là số tháng t, dòng tiếp theo là số tiền thu được

Ví dụ 1:
input:
100 102
output:
6
102.2
Ví dụ 2:
input:
500 550
output:
27
550.9

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment