WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Số bạn bè V2

Đề bài: Hai số tự nhiên m và n được gọi là hai số bạn bè nếu tổng các ước thực sự của m bằng n và ngược lại tổng các ước thực sự của n bằng m và m khác n. (nếu m và n giống nhau nghĩa là tổng ước thực sự của m bằng m thì nó là số hoàn hảo)
Ví dụ: 284 và 220 là cặp số bạn bè vì tổng các ước thực sự của 284 bằng 220 và tổng các ước thực sự của 220 bằng 284.
Hãy viết chương trình nhập vào một số nguyên dương k và in ra các cặp số bạn bè không lớn hơn k, nếu không có thì in ra NOT FOUND

Đầu vào: Một số dương duy nhất

Đầu ra: các cặp số bạn bè, mỗi cặp trên 1 dòng, cách nhau 1 khoảng cách, nếu không có cặp nào thì in ra NOT FOUND

Ví dụ 1:
input:
200
output:
NOT FOUND
Ví dụ 2:
input:
300
output:
220 284
284 220

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment