Số lượng submit của website có hạn, rất mong các bạn chau chuốt thật kỹ code trước khi submit! Ủng hộ 20.000 (hai mươi ngàn đồng) để chúng tôi duy trì website.

Số đối xứng

Đề bài: Một số đọc từ trái sang phải giống hệt như đọc từ phải sang trái gọi là số đối xứng. Số 14541 là số đối xứng còn số 66667 không là số đối xứng. Viết chương trình nhập vào từ bàn phím số n (10<n<=10^9). Kiểm tra xem n có là số đối xứng hay không.

Đầu vào: Một số nguyên duy nhất

Đầu ra: Số đó và kết luận tính đối xứng của nó

Ví dụ 1:
input: 111
output: 1111 LA SO DOI XUNG
Ví dụ 2:
input: 100
output: 100 KHONG LA SO DOI XUNG

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment