Số lượng submit của website có hạn, rất mong các bạn chau chuốt thật kỹ code trước khi submit! Ủng hộ 20.000 (hai mươi ngàn đồng) để chúng tôi duy trì website.

Số nguyên tố gần nhất

Đề bài: Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên n (2<n<=10e9)và kiểm tra xem nó có phải là số nguyên tố không. Nếu phải thì xuất ra chữ YES nếu không phải thì xuất ra chữ NO trên 1 dòng và xuất ra số nguyên tố gần nó nhất trên 1 dòng.

Đầu vào: 1 số nguyên dương

Đầu ra: Xem đề và ví dụ

Ví dụ 1:
input:
7
output:
YES
Ví dụ 2:
input:
8
output:
NO
7

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

One Comment

Add a Comment