WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Số nguyên tố gần nhất

Đề bài: Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên n (2<n<=10e9)và kiểm tra xem nó có phải là số nguyên tố không. Nếu phải thì xuất ra chữ YES nếu không phải thì xuất ra chữ NO trên 1 dòng và xuất ra số nguyên tố gần nó nhất trên 1 dòng.

Đầu vào: 1 số nguyên dương

Đầu ra: Xem đề và ví dụ

Ví dụ 1:
input:
7
output:
YES
Ví dụ 2:
input:
8
output:
NO
7

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

2 Comments

Add a Comment