Đề bài: Nhập vào một số nguyên a (a <= 100), Tính và in ra giá trị của a2, a3, a4 Đầu vào: Một số nguyên duy nhất a Đầu ra: Ba số a2, a3, a4 mỗi số cách nhau bởi dấu cách. Ví dụ: input: 3 output: 9 27 81