WEBSITE ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI, TUY NHIÊN SỐ LƯỢNG SUBMIT BỊ GIỚI HẠN MỖI NGÀY CÒN RẤT ÍT (THEO CHÍNH SÁCH MỚI CỦA JUDGE0, BÊN CUNG CẤP API). DO VẬY RẤT MONG CÁC BẠN CHÚ Ý TEST THẬT KỸ CODE TRƯỚC KHI SUBMIT.

Tổng giữa 2 số 0

Đề bài: Viết chương trình nhập mảng số thực gồm n phần tử (2<n<1000) trong đó có ít nhất 2 số 0. Tính tổng các phần tử nằm giữa số 0 đầu tiên và số 0 cuối cùng.

Đầu vào: dòng 1 gồm 1 số nguyên dương n, dòng 2 n số thực trong đó có ít nhất 2 số 0
Đầu ra: Tổng các phần tử nằm giữa số 0 đầu tiên và số 0 cuối cùng làm tròn 1 số lẻ

Ví dụ:
input:
7
1 0 4 0 7 0 8
output:
11.0

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment