Số lượng submit của website có hạn, rất mong các bạn chau chuốt thật kỹ code trước khi submit! Ủng hộ 20.000 (hai mươi ngàn đồng) để chúng tôi duy trì website.

Tổng với số ngược

Đề bài: Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên. Tính tổng của nó với số ngược của nó. (số ngược của nó được hiểu là đọc ngược từ phải qua trái. Ví dụ: số 235 thì số ngược của nó là 532)

Đầu vào: Một số nguyên duy nhất

Đầu ra: Tổng nó với số ngược của nó

Ví dụ 1:
input:
253
output:
605
Ví dụ 2:
input:
-900
output:
-909

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment